Přehled přijatých usnesení z 11. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 3.6.2024

Přílohy
Navýšení rozpočtu investic Servisu informačních technologií
Změna rozpočtu výdajů Odboru životního prostředí
Změna rozpočtu investic Odboru správy majetku
Navýšení rozpočtu kapitoly Školství
Uzavření smlouvy o nájmu nebytové jednotky č. 574/101, o výměře 21,2 m2, ul. Vysočanská č.o. 37, v k.ú. Prosek, Praha 9, mezi MČ Praha 9 a Markétou Schmidtovou, IČO: 06338461
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci akce "Připojení objektu Vysočanská 382/20, Praha 9 do sítě T- Mobile" mezi MČ Praha 9 a společností T-Mobile Czech Republic a.s.
Změna smluv o nájmu nebytových jednotek v k.ú. Libeň
Uzavření Smlouvy o nájmu nebytové jednotky - garáže č. 856/337 v domě č.p. 856, ulice Lovosická, Praha 9, k.ú. Prosek
Uzavření nájemní smlouvy k bytu se ZŠ Špitálská
Výpověď nájmu nebytových jednotek v domě č.p. 1413, Drahobejlova č.o. 41, Praha 9 a v domě č.p. 1256, Kovářská č.o. 8, Praha 9, Mladenu Kovačići, IČO: 71548289
Výběr dodavatele na veřejnou zakázku - koncesi malého rozsahu "Provozování dětské skupiny v Sokolovské ulici"
Uzavření dohody o skončení nájmu nebytové jednotky č. 551/101 v domě č.p. 550, 551, ul. Vysočanská č.o. 77, 75, Praha 9 - Prosek, založeného smlouvou o nájmu č. NAN/OSM/309/2008 ze dne 11.09.2008, mezi MČ Praha, IČO: 00063894 a Nanou Nodia, IČO: 63934302
Výpověď nájmu nebytové jednotky č. 546/101 v domě č.p. 546, 547, ul. Vysočanská č.o. 85, 83, v k.ú. Prosek, Praha 9, založeného smlouvou o nájmu č. NAN/OSM/276/2009 ze dne 27.07.2009, mezi MČ Praha 9, IČO: 00063894 a Františkem Wankem, IČO: 43074006
Povolení splátek dluhu xxxx
Schválení změn Mandátních smluv s TOMMI holding s.r.o.
Uzavření smlouvy o Dílo č. 2024/OSM/0094/DDIL k provedení stavby:"MŠ Pod Krocínkou 466_Rekonstrukce střechy nad 2.NP a zateplení jižní fasády", mezi Městskou částí Praha 9 a společností FASA mix-ibd, s.r.o.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění inženýrské sítě - VO Modrého
Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "Rekonstrukce chodníků v parku Podviní"
Stanovisko obce k žádosti o souhlas se zřízením třídy pro žáky uvedené v paragrafu 16 odst.9 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na ZŠ Novoborská
Záměr zapojení MČ Praha 9 do dotačně-úvěrového programu na budování dostupného nájemního bydlení připravovaného Státním fondem pro podporu investic