Přehled přijatých usnesení z 11. jednání Rady MČ P9 ze dne 8.6.2021

Přílohy
Komplexní rozbor hospodaření MČ Praha 9 za rok 2020
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2021 o účelovou dotaci na výkon sociální práce
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2021 o finanční prostředky na zabezpečení výkonu agendy sociálně - právní ochrany dětí
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2021 o finanční prostředky na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2021 o dotaci z rozpočtu hl.m.Prahy na pořízení jízdního kola pro handicapované děti na DDH
Převod finančních prostředků v rámci kapitál. výdajů Odboru životního prostředí
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2021 o dotaci z rozpočtu hl.m.Prahy na realizací soutěže Dětské brouzdaliště a plastika
Navýšení rozpočtu MČ Praha 9 o dotaci z rozpočtu hl.m.Prahy na akci Výstavba ZŠ a MŠ U Elektry
Poskytnutí finanční podpory Vinařskému družstvu Svatý Václav formou dotace
Dodatek k finančnímu vypořádání dotace na zkoušky odborné způsobilosti za r.2020
Převod mezi fondy MŠ Kytlická
Navýšení rozpočtu výdajů Odboru školství a evropských fondů a účelového příspěvku ZŠ a MŠ Na Balabence
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 20/4 a parc.č. 20/5 v k.ú. Hloubětín v rámci akce „Přeložka zapínacího místa číslo 0484 na pozemek parcelní číslo 20/4 v katastrálním území Hloubětín, obec Praha v koordinaci s rekonstrukcí křižovatky Poděbradská - Průmyslová" pro HMP
Povolení splátek vyúčtování služeb manželům xxxxx, informace o splnění podmínek pro přechod práva nájmu xxxxx
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 624/7, 624/36, 624/38 a parc.č. 624/44 vše v k.ú. Prosek v rámci akce „Přeložka zapínacího místa 0475 na pozemek parcelní číslo 624/7 v katastrálním území Prosek, obec Praha" pro HMP
Uzavření smlouvy o nájmu NJ č. 660/101 v domě č.p. 660, ul. Lovosická 3, Praha 9, k.ú. Prosek, mezi MČ Praha 9 a Ing. Mgr. Jitkou Losovou, IČO: 03510824
Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům parc.č. 644/15 a parc.č. 644/17 v k.ú. Prosek mezi společností Dial Telecom, a.s. a MČ Praha 9
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě U Vysočanského pivovaru č.p. 288/6, k.ú. Vysočany, Praha 9
Změny Smluv o nájmu na pronájem NJ č. 608/601 a 608/602 v domě č.p. 608, Sokolovská 312, Praha 9, uzavřením Dodatku č.5 a Dodatku č.9, jejichž předmětem je registrace nájemce na plátce DPH
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 855/5 v k.ú. Vysočany v rámci akce "Lávka K Žižkovu, most x658 - demolice mostu" pro spol. Technická správa komunikací hl.m. Praha
Povolení splátek dluhu SVJ Na Břehu 297
Schválení prodeje nemovitostí v areálu Anglického gymnázia v k.ú. Vysočany
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Dostavba a revitalizace parku Přátelství"
Stanovisko obce k zápisu mateřské školy Monte Kids Centra volného času Praha 9,z.s. do školského rejstříku MŠMT
Povolení výjimky ze zákazů stanovených obecně závaznou vyhláškou č. 6/2001 Sb. hl. m. Prahy, o ochraně veřejné zeleně
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého příspěvkovou organizací Divadlo Gong - kulturního, vzdělávacího a společenského centra
Doplnění složení poroty soutěže projektu HMP "Program Umění pro město" - Fontána Vysočany
Udělení ocenění významným osobnostem Městské části Praha 9
Pravidla pro přidělení NS a poskytování bydlení v Domě s pečovatelskou službou
Zvolení přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9
Rozdělení účelových neinvestičních dotací určených na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působící na území MČ Praha 9, které dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu mládeže a jsou registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích, dotace SPORT 2021 - dotační program - Provoz a nájmy sportovních zařízení
Záměr nabytí pozemku parc.č. 1401/1 v k.ú. Vysočany do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9