Přehled přijatých usnesení z 11. jednání Rady MČ P9 ze dne 5.6.2023

Přílohy
Navýšení rozpočtu výdajů Odboru správy majetku
Navýšení rozpočtu investic Odboru vnitřní správy
Navýšení a úprava rozpočtu výdajů kapitoly Školství
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 1992/1 v k.ú. Vysočany v rámci akce "Polyfunkční dům Poděbradská, k.ú. Vysočany" pro spol. Central Group 63. investiční s.r.o.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 1825/4 v k.ú. Vysočany v rámci akce "Pod Harfou, obnova kNN" pro spol. PREdistribuce,a.s.
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci akce "Nová DTS, kVN, kNN - úsek nová trasa" mezi MČ Praha 9 a společností PREdistribuce, a.s.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k výpůjčce pozemků parc.č. 223 a parc.č. 628/205, oba v k.ú. Prosek ve vlastnictví hl.m. Prahy Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava Praha – Prosek
Prodloužení nájmu služebního bytu xxx
Uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce/bytu s xxxx
Povolení splátek nedoplatku na vyúčtování služeb xxxx
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji pozemku parc.č. 2545 v k.ú. Hloubětín ve vlastnictví hl.m. Prahy společnosti FINEP Hloubětín a.s.
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 1123/1 v k.ú. Prosek, Praha 9, mezi MČ Praha 9 a Zoryanou Zoubkovou, IČO: 05431662
Uzavření dohody o uznání a o splátkách dluhu na vyúčtování služeb za rok 2022 s nájemcem nebytového prostoru – kanceláře č. 2, ul. Jablonecká 322/72, Praha 9 - Střížkov, Jaroslavou Klattovou, IČO: 42489288
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 628/180 v k.ú. Prosek, Praha 9, mezi MČ Praha 9 a Jiřím Šrámkem, IČO: 42527660
Svěření pozemků v k.ú. Hloubětín ve vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9
Schválení zřízení jídelny - výdejny v detašovaném pracovišti ZŠ Novoborská IČO: 61381276, navýšení kapacity ZŠ Novoborská a družiny ZŠ Novoborská, umístění jedné přípravné třídy, vše v ul.Sousedíkova
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého MŠ a ZŠ
Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem, na pozemku č. parc. 1138/2, katastrální území Vysočany, při ulici Na Černé strouze, Praha 9
Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích č. parc. 1206/2, 1207/143, 1207/146, 1207/150, vše katastrální území Vysočany, Praha 9
Uzavření Smlouvy o zprostředkování Benefitů se společností Sodexo Pass Česká republika a.s.
Uzavření Dodatku č. 14 k pojistné smlouvě č. 0011793961 uzavřené s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s.Vienna Insurance Group
Roční účetní závěrka spol. Poliklinika Prosek, a.s. za rok 2022
Změna Dohody o výkonu akcionářských práv uzavřené mezi akcionáři společnosti A PLAZMA a.s.
Podání žádosti o podporu projektu AMBRELA - kybernetický deštník ochrany IS Úřadu MČ Praha 9 a jejich organizací
Volba členů představenstva společnosti Devátá rozvojová, a.s. a schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti
Uzavření rámcové smlouvy o provádění exekucí v rámci Odboru dopravy ÚMČ Praha 9 mezi MČ Praha 9 a Exekutorským úřadem Praha 9