Přehled přijatých usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, ze dne 22. 9. 2020

Přílohy

Rozšíření zón placeného stání do oblastí Prosek, Střížkov, Krocínka, Nové Vysočany a Poděbradská

Rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za I. pol. 2020

Informační zpráva o činnosti Rady MČ Praha 9 v I. pol. 2020

Poskytnutí dotace Poliklinice Prosek, a.s

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o investiční dotace na projekty související s naplňováním cílů hl.m.Prahy v rámci Adaptační strategie na změnu klimatu

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o investiční dotace na akce Cyklostezka Hrdlořezy - I. a II. Etapa

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Na Břehu č.p. 567/7, Na Břehu 567/9, Sokolovská 567/306, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě č.p. 1872, ulice K Moravině, k.ú. Libeň, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě č.p. 292, ulice Mlékárenská, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě č.p. 297, ulice Na Břehu, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Sokolovská č.p. 608/312, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě vytipovaném k výstavbě půdních bytů a schválení kupní ceny

Odstoupení MČ Praha 9 od smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek uzavřených v rámci prodeje bytových jednotek oprávněným nájemcům

Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Prosek

Prodej části pozemku parc. č. 94/1, k. ú. Hrdlořezy

Prodej pozemku parc.č. 69/2, včetně budovy bez čp/če, objektu občanské vybavenosti, která je součástí tohoto pozemku, vše v k.ú. Vysočany

Odkoupení pozemku parc. č. 1157/84 v k. ú. Vysočany

Odkoupení pozemku parc. č. 1159/4 v k.ú. Vysočany

Odkoupení pozemků 1157/62, 1157/63, 1157/75, 1159/44 a 1159/45 v k. ú. Vysočany

Svěření pozemků v k.ú. Střížkov z vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ P9

Svěření pozemku v k.ú. Vysočany z vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9

Záměr nabytí části pozemku parc.č. 3052/1 v k.ú. Libeň, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9

Záměr nabytí nemovitých věcí v k.ú. Střížkov do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9

Záměr směny pozemků v k.ú. Střížkov a v k.ú. Vysočany mezi spol. FINEP Prosek k.s. a MČ P9

Záměr nabytí spoluvlastnických podílů o velikosti 1/2 na pozemcích v k.ú. Vysočany do vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené správy MČ P9

Souhlas ZMČ P9 s pracovně právním vztahem členů ZMČ

Uzavření Dohody o spolupráci k poskytování služeb jednotky požární ochrany MČ Praha 19 pro potřeby MČ Praha 9

Zpráva o plnění úkolů, uložených v přijatých usneseních ZMČ P9 ke dni 8. 9. 2020

Doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 9

Zápisy z KV a FV ZMČ P9