Přehled přijatých usnesení z 10. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 23.5.2023

Přílohy
Komplexní rozbor hospodaření MČ Praha 9 za rok 2022
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o účelovou dotaci na financování adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o účelovou dotaci na projekt AGORA
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o účelovou dotaci na Projekt na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na MČ Praha 9
Vrácení nedočerpané části dotace poskytnuté MŠ U Nové školy z OPPPR na projekt Multikulturní šablony II pro MŠ U Nové školy
Převod finančních prostředků v rámci investičních akcí OSM
Úplatné nabytí pozemků parc.č. 2124/1 a parc.č. 2124/2, oba v k.ú. Vysočany, z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9
Výpověď Nájemní smlouvy č. NAP/35/04/001864/2027 na pronájem části pozemku parc.č. 496/90 k.ú. Střížkov společnosti VIADUCTO s.r.o, IČO: 26434920 a schválení nesouhlasného stanoviska
Revokace usnesení č. Us RMČ 182/23 ze dne 18.4.2023 " schválení změny Nájemní smlouvy č. OSM/Rek/003/07 ze dne 30.3.2007 ve znění pozdějších dodatků č. 1 - 5 mezi MČ Praha 9 a společností LoBy, s.r.o. označenou jako Dodatek č.6"
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k pronájmu části pozemku parc.č. 144/1 o výměře 2 880 m2 a části pozemku parc.č. 145/1 o výměře 700 m2, oba v k.ú. Hrdlořezy ve vlastnictví hl.m. Prahy společnosti IP Wash, s.r.o.
Změna Smlouvy č. 0049/92/OOS o nájmu nebytové jednotky č. 965/106, v budově č.p. 965, 966, v k.ú. Libeň, ulice Sokolovská č.o. 183, 185, ze dne 30.04.1992, ve znění Dodatků 1 až 8 mezi MČ Praha 9 a Věrou Machartovou, IČO: 10196226 a Alenou Vokounovou, IČO: 68392028, označené jako Dodatek č. 9 a Dodatek č.10
Uzavření Smlouvy o nájmu NP v domě č.p. 583, ul. Novovysočanská č.o. 27, Praha 9, k.ú. Vysočany, mezi MČ Praha 9 a Pavlem Sergejevem, IČO: 75158272
Uzavření Smlouvy o nájmu NJ č. 272/101 a 272/102 v domě č.p. 272, ul. U Harfy č.o. 6, Praha 9, k.ú. Vysočany, mezi MČ Praha 9 a ústavem Neposeda, z.ú., IČO: 69793298
Úplatné nabytí pozemků parc. č. 1150/2, parc. č. 1150/6, parc. č. 1148/1 a parc. č. 1148/10 vše v k.ú. Vysočany z vlastnictví společnosti Vivus Kolbenova s.r.o.,do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9 a zrušení usnesení č. Us. RMČ 61/23 ze dne 21.2.2023
Uzavření smlouvy o pachtu nemovitých věcí k pozemkům parc.č. 657/1 a 657/2 v k.ú. Malešice, se společností HORTUS správa zeleně s.r.o., IČO:60486791
Uplatnění inflace za rok 2022 u nájemní smlouvy č. NAN/OSM/0752/2013 na pronájem objektu č.e. 85 na pozemku parc. č. 1915/2 a přilehlý pozemek parc. č. 1915/30, k.ú. Vysočany, uzavřené se společností BikeRanch s.r.o, IČO: 26152703
Revokace usnesení č. Us RMČ 81/23 ze dne 21.02.2023 "uzavření smlouvy o nájmu nebytové jednotky č. 966/103, ul. Sokolovská č.o. 183 a 185, v k.ú. Libeň, Praha 9 mezi MČ Praha 9 a Davidem Plachým, IČO: 61297381" a schválení nové smlouvy o nájmu
Schválení uzavření Memoranda o spolupráci s Dostupným bydlením České spořitelny, a.s.
Zařazení bytových jednotek/bytů do výběrového řízení na pronájem bytů za smluvní nájemné
Odejmutí spoluvlastnického podílu o velikosti 13/16 na pozemku parc.č. 1125/13 v k.ú. Prosek ve vlastnictví hlavního města Prahy ze správy MČ P9
Stanovení platu zastupující ředitelky ZŠ Špitálská
Schválení kapacit mateřských škol pro školní rok 2023/2024 dle žádostí ředitelek MŠ o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě
Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic za I. čtvrtletí roku 2023
Návrhy termínů konání jednání RMČ P9 a zasedání ZMČ P9 na II pol. 2023
Rozdělení účelových neinvestičních dotací určených na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 9, které dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu mládeže a jsou registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizací
Schválení Smlouvy o výrobě pořadu a poskytnutí licence
Veřejná zakázka na služby - „Tiskové a kopírovací služby pro úřad městské části"
Výběr dodavatele ve výběrovém řízení na koncesi malého rozsahu