Přehled přijatých usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9 ze dne 7. 3. 2023

Přílohy
Vyhlášení dotačních programů pro rok 2023
Rozpočet Městské části Praha 9 na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu Městské části Praha 9 na roky 2024 – 2028
Změna Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Vinařskému družstvu sv. Václav
Poskytnutí finanční podpory Vinařskému družstvu sv. Václav formou dotace
Uzavření Dohody o vzdání se výkonu předkupního práva pro jednotlivý převod mezi MČ Praha 9, The English College in Prague – Anglické gymnázium, o.p.s. a The ECP School Building s.r.o.
Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Prosek vlastníkům bytových jednotek v bytovém domě č.p. 765 - 774 v ulici Lovosická, Praha 9
Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Vysočany a v k.ú. Hloubětín do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9
Svěření pozemků v k.ú. Vysočany ve vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9
Svěření spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 na stavbě bez čp/če, garáže, postavené na pozemku parc.č. 1388/9 a zapsané na LV č. 3358 v k.ú. Vysočany, ve vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy MČ Praha 9
Záměr úplatného nabytí pozemků v k.ú. Vysočany z vlastnictví České republiky (příslušnost hospodařit s majetkem státu ÚZSVM) do vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené správy MČ Praha 9
Žádost o zrušení omezující podmínky při svěření pozemku v k.ú. Libeň a záměr směny pozemků v k.ú. Libeň mezi společností Cheper real, a.s. a MČ Praha 9
Schválení zprávy o provedení inventarizace majetku hlavního města Prahy, Městské části Praha 9 a příspěvkových organizací jí zřizovaných za rok 2022
Převod vlastnictví bytové jednotky
Povolení splátek dluhu
Uzavření Dohody o spolupráci mezi městem Czestochowa v Polské republice a Městskou části Praha 9 v České republice
Odvolání z funkce přísedící u Obvodního soudu pro Prahu 9
Změna Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 9
Informační zpráva o činnosti Rady MČ Praha 9 za II. pololetí roku 2022
Zápisy z KV a FV ZMČ Praha 9