Přehled přijatých usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 14.1.2020

Přílohy

Podání žaloby na vyklizení a odevzdání bytu, udělení plné moci k této žalobě

Uzavření nájemní smlouvy k bytu a skončení nájmu bytu

Převod vlastnictví nebytové jednotky, garáže č. 465 v budově čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek

Uzavření Dohody o udělení souhlasu s postoupením Smlouvy o nájmu č. NAP/OSM/351/2011,na pronájem části pozemku parc.č. 615/10, k.ú. Prosek a uzavření Dodatku č.1

Uzavření smlouvy o nájmu NP v domě čp. 589, ul. Novovysočanská 7, Praha 9, k.ú. Vysočany, mezi MČ Praha 9 a spol. Second round s.r.o.

Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 1388/16 v k.ú. Vysočany, Praha 9

Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 1388/16 v k.ú. Vysočany, Praha 9

Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 1388/3 v k.ú. Vysočany, Praha 9

Schválení textů dokumentů na realizaci prodeje bytových jednotek v bytovém domě Sokolovská č.p. 608 v k.ú. Vysočany

Schválení přijetí finančního daru Základní školou Litvínovská 600

Schválení přijetí finančního daru Mateřskou školou Litvínovská

Vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku

Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o Roznášce informačních a propagačních materiálů č. 2017/OVS/0027/DINO s Českou poštou a.s

Uzavření Smlouvy o umístění a připojení vánočních dekorů na zařízeních veřejného osvětlení ve vlastnictví hlavního města Prahy s Hlavním městem Prahou

Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad 10. ročníkem veletrhu Svatební dny, který se uskuteční ve dnech 17. a 18. ledna 2020 v Clarion Congress Hotel Prague

Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad 9. ročníkem mezinárodního festivalu MAŽIF, který se uskuteční v termínu 23. 3. 2020 až 6. 4. 2020

Informační zpráva o činnosti Rady Městské části Praha 9 v II. pol. 2019

Poskytnutí peněžního daru

Řešení opakovaného znečišťování veřejného prostranství

Svolání 8. zasedání ZMČ Praha 9, vč. návrhu pořadu zasedání

Uzavření nájemní smlouvy za účelem umístění zařízení monitorovacího sytému NUMERI MČ Praha 9 s Ocelářská a.s.

Navýšení rozpočtu investic Odboru správy majetku

Změna členů statutárních orgánů spol. Poliklinika Prosek, a.s.