Přehled přijatých usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 10.1.2023

Přílohy
Zvýšení rozpočtu MČ P9 roku 2022 o účelovou dotaci na realizaci projektu KEYToEU
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o účelovou dotaci na investiční akci Realizace díla Fontána Vysočany
Úpravy rozpočtu roku 2022 - vrácení částí dotací přijatých v rámci OPPPR
Navýšení rozpočtu Servisu informačních technologií v období rozpočtového provizoria
Navýšení rozpočtu v období rozpočtového provizoria na úhradu výdajů za ubytování občanů Ukrajiny
Změna smlouvy o dílo č. 2021/OSM/0080/DDIL "Garážový dům Poliklinika Střížkov - zhotovení projektové dokumentace" ze dne 24. 5. 2021 uzavřením dodatku č. 1 mezi MČ Praha 9 a společností ai5 s.r.o.
Uzavření Smlouvy o zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy s pověřením žadatele mezi Městskou částí Praha 9 a společností PREdistribuce a.s.
Uzavření Dohody o uznání dluhu a o jeho splnění ve splátkách za užívání části pozemku parc. č. 94/1 v k.ú. Hrdlořezy, s xxxx,
Uzavření Dohody o skončení nájmu NJ č. 694/101 v domě č.p. 694, na Harfě č.o. 4, Praha 9, se Simonou Ventouri, IČO: 07611986, ke dni 16.01.2023
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 1129 v k.ú. Vysočany, se spolkem Colben z.s., IČO:14170680
Výpověď nájmu NJ č. 966/103 v domě č.p. 965,966, Sokolovská č.o. 183,185, Praha 9, Davidu Plachému, IČO: 61297381
Změna smlouvy o umístění stavby č. NAP/OSM/097/2012 ze dne 29.3.2012, ve znění Dodatku č.1., označenou jako Dodatek č.2 a schválení souhlasu MČ Praha 9, která vykonává práva vlastníka pozemku parc.č. 615/10 k.ú. Prosek s dočasnou stavbou reklamního zařízení ve vlastnictví společnosti Media Channel, a.s., IČO:27656837
Souhlas s umístěním sídla spolku Kulturní a mateřské centrum Knoflík, IČO: 70824355 na adrese Jablonecká 723/4, Praha 9
Stanovení platu ředitelkám a řediteli ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 9 od 1.1.2023
Souhlas s pokračováním provozu jedné třídy v MŠ Kytlická, IČ 71294066, pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami na dobu neurčitou
Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místo ředitele/ky ZŠ Špitálská, Praha 9, Špitálská 789 a jmenování členů konkursní komise
Jmenování Ing. Oldřicha Brojíra členem Komise sociálně zdravotní RMČ P9
Schválení Smlouvy o dílo na vyhotovení kroniky Městské části Praha 9 za rok 2023
Informační zpráva o činnosti Rady Městské části Praha 9 ve II. pol. 2022