Přehled přijatých unsesení ze 14. jednání Rady MČ praha 9 ze dne 23.8.2022

Přílohy
Změna Nájemní smlouvy č. 2017/OSM/0311/ONAP ze dne 25.9.2017, ve znění Dodatků č.1 - 4, označenou jako Dodatek č. 5 mezi MČ Praha 9 a xxxxx
Změna Nájemní smlouvy č. 2018/OSM/0612/ONAP ze dne 18.12.2018, ve znění dodatků č. 1 - 2,označenou jako dodatek č. 3, mezi MČ Praha 9 a spolkem SK Praga Vysočany, z.s., IČO: 06576589
Vydání souhlasného stanoviska k podnájmu pozemků v k. ú. Vysočany společnosti FINEP Harfa k.s., se sídlem Havlíčkova 1030/1, 110 00 Praha 1, IČO: 27100626 podnájemci Spolek aktivních rodičů, se sídlem Jana Přibíka 951/11, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ: 05172659
Revokace usnesení Rady MČ Praha 9 č. 54/22 ze dne 8.2.2022 ve věci žádosti o stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc.č. 155/2,parc.č. 155/3 a částí pozemků parc.č. 155/1 a parc.č. 1942/2, včechny v k.ú. Vysočany ve vlastnictví hl.m. Prahy společnosti Wode CZ s.r.o.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 2527/2 o výměře cca 750 m2 a pozemku parc.č. 2527/3 o výměře 123 m2, oba v k.ú. Hloubětín ve vlastnictví hl.m. Prahy xxxx
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k výkupu části sportovního areálu v k.ú. Letňany ve vlastnictví spolku SK PROSEK PRAHA do vlastnictví hl.m. Prahy
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k výpůjčce části pozemku parc.č. 7/2 v k.ú. Střížkov o výměře cca 15 m2 ve vlastnictví hl.m. Prahy xxxx
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji pozemku parc.č. 3924/4 v k.ú. Libeň a pozemků parc.č. 825/5 a parc.č. 136/21, oba v k.ú. Střížkov ve vlastnictví hl.m. Prahy společnosti PREdistribuce, a.s.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 1926/1, parc.č. 1927/10 a parc. č. 12/2 v k.ú. Vysočany v rámci akce "The English College in Prague" pro The English College in Prague - Anglické gymnázium, o.p.s.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 628/156 v k.ú. Prosek v rámci akce "Rekonstrukce vodovodní přípojky v ul. Veltruská 534/15, Praha 9 - Prosek" pro Společenství vlastníků jednotek Veltruská čp. 534
Změna smlouvy č. 2021/OSM/0262/ONAN o nájmu nebytové jednotky č. 567/601 v budově č.p. 567, ulice Sokolovská č.o. 306, k.ú. Vysočany, ze dne 01.12.2021 mezi MČ Praha 9 a paní Ivou Klinderovou, IČO: 14894092, označenou jako Dodatek č.1
Uzavření smlouvy o nájmu části nebytové jednotky č. 569/102 v přízemí domu čp. 569 ul. Vysočanská 47, Praha 9, k.ú. Prosek, mezi MČ Praha 9 a Společenstvím vlastníků Vysočanská 569-570, Praha 9, IČO: 04607406
Uzavření dohody o skončení nájmu pozemku parc.č. 100/2, k.ú. Prosek, jehož součástí je stavba čp. 813, v ulici U Prosecké školy, mezi MČ Praha 9 a MVDr. Petrou Krškovou, IČO: 03215326 a uzavření smlouvy o nájmu pozemku parc.č. 100/2, k.ú. Prosek, jehož součástí je stavba čp. 813, v ulici U Prosecké školy, mezi MČ Praha 9 a společností MŮJ-VETERINÁŘ s.r.o., IČO:05008301
Uzavření pachtovní smlouvy k pozemku parc.č. 3020/8 o výměře 366 m2, jehož součástí je stavba, budova č.e. 669 a části pozemku parc.č. 3020/7 o výměře 2.220 m2, vše v k. ú. Libeň se společností Devátá rozvojová a.s., se sídlem Jablonecká 322/70, Praha 9, PSČ 190 00, IČO: 27944603
Podání odvolání proti rozsudku Obvodního soudu Prahy 1 ve věci žaloby xxxx vůči Hlavnímu městu Praha a MČ Prahy 9
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 3049/3, 3049/93, 3049/94, 3049/95, 3049/96, 3049/97, 3049/98, 3049/136, 3049/137, 3049/138, 3049/139, 3049/141, 3049/143, 3049/144, k. ú. Libeň mezi společností Pražská teplárenská a.s. a MČ Praha 9
Změna Smlouvy o dílo č. 2021/OSM/0067/DDIL "Novostavba objektů ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry – opakované zřízení" - uzavření Dodatku č. 1 mezi ÚMČ Praha 9 a firmou PP53, a.s. a SMP Construction a.s.
Prodloužení nájmu bytové jednotky s xxxxxx
Zrušení výběrového řízení na pronájem bytové jednotky č. 459/25, U Vysočanského pivovaru 459/17, Praha 9, na uzavření nájemních smluv s vítězi výběrového řízení na pronájem bytů za smluvní nájemné a na změnu Zásad pronájmu bytů ve správě MČ Praha 9 za smluvní nájemné ve výběrovém řízení
Podání výpovědi z nájmu bytové jednotky s tříměsíční výpovědní dobou xxxx, udělení plné moci Mgr. Františku Steidlovi ve věci vymáhání pohledávky po xxxxx, povolení splátek dluhu xxxxx
Uzavření smluv o poskytnutí přechodného útočiště v nouzi
Záměr architektonické soutěže nové školské stavby v bývalém areálu POSTservisu při ul. Poděbradská
Schválení„Smlouvy o financování projektu v rámci OP Praha – Pól růstu ČR „ PONK MŠ Veltruská“registr. č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002162
Udělení mimořádné odměny ředitelce ZŠ Špitálská a ředitelce ZŠ Litvínovská 600
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého ZŠ Novoborská
Uzavření Dodatku č. 13 k pojistné smlouvě č. 0011793961 uzavřené s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s.Vienna Insurance Group
Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/OVS/0043/DINO se společností KLIKA - BP services s.r.o.
Uzavření Smlouvy o dílo s dodavatelem Jenex s.r.o. na výměnu oken v přízemí staré budovy Úřadu MČ Praha 9
Schválení Smlouvy o reklamě a propagaci mezi Pražskou energetikou, a. s. a MČ P9
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad projektem Zažít město jinak 2022
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad projektem mistrovství Evropy v tanci na vozíku
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad sportovní akcí Agoge Race Charity - charitativní běžecký závod s překážkami
Záměr realizace energetické úspory se zárukou objektu Poliklinika Prosek, a.s.
Schválení Podpisového a kompetenčního řádu MČ Praha 9 a ÚMČ Praha 9
Informační zpráva o činnosti Rady Městské části Praha 9 v I. pol. 2022
Vrácení části dotace přijaté v rámci OPVVV na realizaci akce EU Šablony II ZŠ Novoborská
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o účelovou dotaci na financování adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny
Přijetí finančního daru od společnosti YIT Stavo s.r.o.
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o finanční prostředky po zlikvidovaném Bytovém podniku, s.p. v likvidaci
Dodatek k finančnímu vypořádání dotace na zkoušky odborné způsobilosti za rok 2021
Poskytnutí dotace AC Sparta Praha - stolní tenis, z.s.
Úprava rozpočtu investičních akcí
Uzavření Smlouvy o jistotním účtu
Uzavření Dohody ve věci stavby místní obslužné komunikace ke stavbě číslo 8211 Administrativně-technické budovy Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy a rozšíření stávající příslušné křižovatky ze strany ulice Levínská