Oddělení stavebního řádu

zabezpečuje výkon státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu pro území MČ Praha 9 takto:

 • podle stavebního zákona a podle předpisů o výstavbě na území hl. m. Prahy provádí stavební řízení a vydává stavební povolení
 • podle působnosti svěřené Statutem hl.m.Prahy provádí sloučená územní a stavební řízení a vydává příslušná rozhodnutí
 • povoluje zkušební provoz v dohodě s dotčenými orgány státní správy
 • povoluje předčasné užívání stavby
 • provádí kolaudační řízení resp. závěrečné kontrolní prohlídky a vydává kolaudační rozhodnutí resp. kolaudační souhlasy 
 • vydává rozhodnutí o změně ve způsobu užívání stavby
 • nařizuje udržovací práce a nezbytné úpravy na stavbě
 • nařizuje zabezpečovací práce
 • nařizuje zastavení stavby
 • nařizuje vyklizení stavby
 • provádí řízení na odstranění stavby
 • kontroluje plnění podmínek svých rozhodnutí
 • připravuje podklady pro vyřízení stížností, oznámení a podnětů občanů či organizací, spadající do působnosti oddělení
 • dává podnět právnímu oddělení k zahájení sankcí proti organizacím, právnickým osobám i občanům
 • zabezpečuje výkon speciálního stavebního úřadu podle zákona o pozemních komunikacích pro místní komunikace

Přejít na všechny kontakty tohoto odboru/oddělení

Úřad městské části Praha 9 je otevřen všem občanům a jeho úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení.
Zobrazit všechny hodiny úřadu