Oddělení speciálního stavebního úřadu a organizační

  • provádí činnost jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, podle § 106 vodního zákona, dále podle ust. § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v platném znění a podle Statutu hl. m. Prahy, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004, Sb. správní řád, v platném znění
  • provádí činnost  jako speciální stavební úřad podle ust. § 40 odst. 5, písm. d) zákona o pozemních komunikacích, ve smyslu Statut hl. m. Prahy a podle ust. § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona
  • provádí přestupkové a deliktní řízení a ukládá sankce
  • předkládá odvolání se spisovým materiálem odvolacímu orgánu
  • podává právní porady na úseku výstavby občanům MČ Praha 9
  • vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty fyzických a právnických osob náležící do působnosti oddělení

Přejít na všechny kontakty tohoto odboru/oddělení

Úřad městské části Praha 9 je otevřen všem občanům a jeho úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení.
Zobrazit všechny hodiny úřadu