Přehed přijtých usnesení ze 13. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 24.6.2019

Přílohy

Podpora akce "25. výročí založení Gymnázia Praha 9, Českolipská 373"

Navýšení rozpočtu hlavní a hospodářské činnosti na údržbu a opravy budov škol

Navýšení rozpočtu investic a oprav

Navýšení rozpočtu investic v oblasti Školství

Navýšení rozpočtu Městské části Praha 9 roku 2019 o podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období od 1.1.2019 do 31.5.2019

Zvýšení rozpočtu MČ P9 roku 2019 o účelové dotace pro oblast životního prostředí

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2019 o účelové dotace pro oblast školství

Zvýšení rozpočtu Městské části Praha 9 roku 2019 o převod 100% podílu Městské části Praha 9 na celkové daňové povinnosti hl.m.Prahy na DPPO za zdaňovací období roku 2018

Úprava v rámci rozpočtu investic Odboru životního prostředí a dopravy

Individuální stanovení kupní ceny bytu

Změna Smlouvy o nájmu č. 223/2001 ze dne 13. 4. 2001 ve znění dodatků č. 1-5, uzavřením Dodatku č. 6

Trvání na výpovědi z nájmu bytu, podání žaloby na vyklizení a odevzdání bytu, udělení plné moci k této žalobě, povolení splátek dluhu

Podání ústavní stížnosti ve věci přezkoumání oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu a udělení plné moci

Podání výpovědi z nájmu bytu

Uzavření smlouvy o ubytování , uzavření nájemní smlouvy k bytu, prodloužení nájmu bytu

Podání odvolání ve věci žaloby o určení neoprávněnosti výpovědi z nájmu bytu a na udělení plné moci

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 20/4 a parc.č. 20/5 vše v k.ú. Hloubětín v rámci akce "Praha 9, Vysočany – obnova kVN, RS 7041 – RS 1440, kNN, opto, S 144 251 " pro spol. PREdistribuce, a.s., zast. spol. Mercator s.r.o.

Schválení nového jednatele za MČ Praha 9 pro společnost Kotelna Lihovarská s.r.o.

Vydání souhlasu s postoupením Smlouvy o nájmu č. 53/96, ve znění dodatků č. 1 - 4, na pronájem NJ č.608/602 v domě čp. 608, Sokolovská 312, P9 a uzavření Dodatku č.5

Úprava poskytnuté slevy z jednostranně zvýšeného nájemného z bytu

Odstoupení MČ Praha 9 od Smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky uzavřené v rámci prodeje bytových jednotek oprávněným nájemcům a uzavření Souhlasného prohlášení o vlastnickém právu k jednotce č. 572/2 v k.ú. Prosek

Vydání souhlasu s postoupením Smlouvy o nájmu č. 290/2004, ve znění dodatku č. 1, na pronájem NJ č. 549/101 v domě čp. 549, Vysočanská 79, P9 a uzavření Dodatku č.2

Uzavření změny smlouvy - dodatku

Jmenování ředitele Základní školy a Mateřské školy Na Balabence 800, Praha 9

Udělení mimořádné odměny ředitelce ZŠ Na Balabence, Praha 9

Schválení rozdělení části finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu HMP

Připojení MČ Praha 9 k celoměstskému parkovacímu systému – ZPS

Schválení Smlouvy o zajištění některých činností v souvislosti se zrušením příspěvkové organizace

Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad akcí Den zdraví, která se uskuteční dne 12. 9. 2019 před Poliklinikou Prosek

Stanovení prodejní ceny knihy "Vysočany"

Jmenování Mgr. Bc. Tomáše Svobody do funkce ved. Odboru dopravy ÚMČ P9