Popis projektu AgriGo4Cities

MČ Praha 9 využila nabídky na zapojení se do přímo financovaného projektu EU Interreg Danube Transnational Programme: AgriGo4Cities (Urban agriculture for changing cities: governance models for better institutional capacities and social inclusion), který se týká zlepšení fungování místní samosprávy v oblasti komunikace  s veřejností a řízení místních komunit, a to prostřednictvím rozvoje tzv. „urban and peri-urban agriculture“, tedy konceptu městského a příměstského zemědělství (zahrnuje komunitní zahrádky, sdílenou správu parků nebo například komunitní chov zvířat, např. včelstev).

                Projekt si klade za cíle ve dvou a půl letém období dosáhnout vylepšení sociálního začleňování menšin (např. národnostních menšin nebo osob sociálně slabých) a podpoření mezigeneračního dialogu, opět prostřednictvím konceptu městského a příměstského zemědělství. Dále také projekt cílí na příspěvek k rozvoji konceptu městského a příměstského zemědělství v zapojených městech prostřednictvím výměny zkušeností a společných vzdělávacích akcí zástupců samospráv.

Mezi hlavní výstupy projektu budou patřit především:

  • Mezinárodní partnerství měst zaměřené na výměnu zkušeností v oblastech městského a příměstského zemědělství a sociálního začleňování. Budou probíhat partnerská setkání a společná školení na tato témata.
  • Společná strategie „Podpora sociálního začleňování a boj s chudobou prostřednictvím konceptu městského a příměstského zemědělství“, která bude vytvořena na základě zkušeností partnerů.
  • Šest pilotních akcí, které budou implementovány v šesti partnerských městech. Každé z měst vytvoří vlastní strategii v oblasti městského a příměstského zemědělství, případně zrealizuje některou praktickou ukázku.

 

Mezi hlavní přínosy zapojení MČ Prahy 9 do tohoto projektu  patří především dostatečný rozpočet na mzdy, administrativní náklady, zahraniční cesty i všechny aktivity projektu; posílení kapacity v oblasti řízení místních komunit; vzdělávání expertů a zástupců MČ na zahraničních studijních cestách (5x) a na speciálním vzdělávacím kurzu v Mnichově (1x), pořádání 1 setkání v Praze; mezinárodní výměna zkušeností, navázání nových kontaktů, vytvoření místní podpůrné skupiny (Local Support Group – LSG) a publicita velkého mezinárodního projektu.

Projekt je spolufinancován fondy EU (ERDF, IPA, ENI)

Projekt trvá 30 měsíců (01/2017 – 06/2019) a MČ Praha 9 má právo čerpat z jeho prostředků finanční podporu ve výši 87.700 EUR. Vzhledem k tomu, že je projekt v současné době prodiskutováván sekretariátem partnerské sítě, může se celková finální výše rozpočtu pro Prahu  9 jen  nepatrně změnit. Finanční prostředky jsou určeny na mzdy pracovníků, cestovní náklady a služby spojené s realizací  projektu a budou poskytovány zpětně po jednotlivých zúčtovacích obdobích (šesti měsíční etapy). Partner spolufinancuje projektové výdaje ve výši 13.200 EUR. Z důvodu výše těchto nákladů bude v této částce na rozdíl od některých předchozích projektů refundován plat ing. Zdeňka Davídka, aby bylo dosaženo nulových nákladů pro MČ Praha 9. Náklady budou propláceny zpětně (ex-post) na základě schválení zprávy o realizaci projektu po 6 měsících.

V průběhu trvání projektu je naplánováno 6 mezinárodních meetingů, které by se měly prolínat se setkáními „LSG“, kde dojde k šíření zkušeností a výměně informací a aktualit v projektu.

 MČ Praha 9 se nabídla k hostování mezinárodního meetingu v květnu 2018.

 

Přehled  setkání:

 

1/ Velenje, Slovinsko, 2/2017

2/ Banská Bystrica, Slovensko, 6/2017

3/ Mnichov, Německo, 9/2017

4/ Praha, ČR, 5/2018

5/ Blagoevgrad, Bulharsko, 10/2018

6/ Budapešť, Maďarsko, 3/2018

 

Přehled partnerů zapojených do projektu AgriGo4Cities

 

1/ Municipality of Velenje – Slovinsko – Lead Partner

2/ Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts – Slovenia – Lead Partner

3/ Municipal District Prague 9 - ČR

4/ European Development Agency - ČR

5/ Central Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd. - Maďarsko

6/ Vaslui Municipality - Rumunsko

7/ ENVICORP Slovakia - Slovensko

8/ Association for culture and education, PiNA - Slovisnko

9/ Association of South-Western Municipalities - Bulharsko

10/ Ifuplan – Institute for Environmental Planning and Spatial Development - Německo

11/ Municipality of Ulcinj – Černá Hora

12/ Regional Development Agency of the Ljubljana Urban Region - Slovinsko

13/ Association of City Municipalities of Slovenia - Slovinsko

14/ Employment Service of Slovenia, Regional Office Koper - Slovinsko

15/ EBB Europaberatung - Německo

16/ Association Euni Partners - Bulharsko