Podání žádosti o vyjádření k existenci technické infrastruktury

UtilityReport – získání vyjádření k existenci technické infrastruktury

Městská část Praha 9, Úřad městské části, odbor výstavby a územního rozvoje, jako stavební úřad podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. Hl. m. Prahy (Statut Hlavního města Prahy) ve znění pozdějších předpisů
spravuje seznam správců technické infrastruktury pro území správního obvodu Praha 9 prostřednictvím služby UtilityReport.
(Informace o vymezení území správního obvodu naleznete v článku Informace o území).

Služba UtilityReport usnadňuje oslovení správců technické infrastruktury. Pomocí jednoho formuláře jsou žadateli vygenerovány PDF žádosti pro jednotlivé správce. Ty se buď správci automaticky odešlou elektronicky, nebo je žadatel vytiskne a rozešle správcům poštou.
Pomocí odkazu https://mawis.eu/utilityreport/mesta/praha9/ se žadatel dostane na „Veřejný přístup“. Následně je aplikací veden k vyplnění formuláře pro vytvoření "žádosti o vyjádření k existenci sítí".
Obdobný odkaz pro celé území hl. m. Prahy https://mawis.eu/utilityreport/mesta/praha/.
K podání žádosti postačí připojení na internet a běžný webový prohlížeč. Ovládání aplikace je jednoduché a je doplněno nápovědou pro jednotlivé kroky. Případně lze zhlédnout video návod https://www.youtube.com/watch?v=Uxt66yuukag.

Seznam subjektů generovaný službou UtilityReport pro území správního obvodu (městské části) Praha 9 je garantovaný stavebním úřadem městské části Praha 9.

UtilityReport – seznam správců

Seznam správců technické infrastruktury pro území správního obvodu Praha 9 (městské části Praha 9) garantovaný stavebním úřadem městské části Praha 9.

UtilityReport – seznam správců s kontakty

Seznam správců technické infrastruktury s kontaktními informacemi pro území hl. m. Prahy.

 
Vyjádření k existenci sítí je stanovisko správců technické infrastruktury (TI), kteří mohou mít sítě a zařízení v místě plánované stavby. Obsahuje informaci o tom, zda stavba bude kolidovat s jejich sítěmi či nikoliv. Vyjádření vystavuje správce TI na základě „Žádosti o vyjádření k existenci sítí“, kterou podává žadatel (fyzická nebo právnická osoba), která má zájem se o případné kolizi nebo poloze sítě vůči určitému pozemku informovat.

Vyjádření může také obsahovat podmínky, které stavebník musí splnit, aby byla při provádění stavby zajištěna ochrana sítě. Správci technické infrastruktury jsou povinni na žádost o vyjádření k existenci sítí reagovat do 30 dnů. Vyjádření je vyžadováno stavebními úřady zejména při stavebním řízení podle stavebního zákona.

Územní působnost subjektů TI může být v RSTI / UtilityReport definována pro celé nebo pro část katastrálního území bez limitu nebo s limitem výšky.

 

Přílohy