Opatrovnictví člověka – náročné poslání

Opatrovník je zákonným zástupcem (zejména) fyzické osoby omezené ve svéprávnosti. Jeho úkolem je udržovat s opatrovaným spojení, zajímat se o něj, dbát o jeho zdravotní stav, starat se o naplnění jeho práv a chránit jeho zájmy. Opatrovník zastupuje opatrovaného v tom právním jednání, které podle rozhodnutí soudu není schopen činit. Rozsah práv a povinností opatrovníka stanoví soud. I lidé omezení na svéprávnosti mohou samostatně právně jednat v běžných záležitostech každodenního života a nepotřebují k tomu svolení opatrovníka. Opatrovník by měl znát potřeby opatrovaného, jeho názory, poměry, ve kterých žije, a respektovat jeho vůli v té míře, v jaké se nepříčí jeho zájmu. Rozhoduje-li opatrovník o opatrovancových záležitostech, musí mu vysvětlit srozumitelně povahu a následky rozhodnutí a maximálně zohlednit jeho přání. Pokud je však přání opatrovaného v rozporu s jeho zájmem, musí opatrovník zvolit postup, který je v zájmu opatrovaného. Nemůže-li být opatrovníkem ustanovena osoba, kterou opatrovanec navrhl (zejména na základě předběžného prohlášení), příbuzný, osoba blízká nebo jiná vhodná fyzická osoba, ustanoví soud opatrovníkem orgán místní správy (obec).

 

Na případné dotazy Vám rád odpoví a poradenství poskytne paní Irena Radová, ÚMČ Praha 9, Sokolovská 14/324, odbor sociální, 3. patro, tel.. 283 091 449, email: radovai@praha9.cz