Na Proseku vyroste nový park !

Předmětem projektu je revitalizace nepřístupného a nevhodně využívaného území, dokončení výstavby nového Parku Srdce a lepší začlenění tohoto území do městské části Praha 9.

Hlavním cílem projektu je revitalizací a novým využitím městského veřejného prostoru zvýšit nabídku pro rekreaci a odpočinek obyvatel a zlepšit životní prostředí v MČ Praha 9.

Konkrétně se jedná o dokončení výstavby Parku Srdce realizací jeho 2. etapy, zahrnující:

 • revitalizaci a zpřístupnění nevhodně využívaného prostoru nefunkční zahrádkářské kolonie,
 • výstavbu parkového altánu,
 • umístění dětského hřiště s herními prvky stylizujícími Hmyzí život (průlezky, houpačka, tichá pošta apod.),
 • umístění mobiliáře (lavičky, campingové stoly, odpadkové koše, informační systém),
 • vybudování chodníků a zpevněných ploch,
 • terénní úpravy a modelace ve vazbě na herní prvky (stylizace housenky a dvou berušek),
 • výsadbu nových vegetačních prvků a optimalizaci stávajících včetně bludiště tématicky a prostorově navazujícího na dětské hřiště, stylizující chodbičky v mraveništi.

Realizací projektu dojde k úpravě veřejného prostranství o celkové rozloze 8 068 m2.

Řešené území je rozděleno na dvě části (severní a větší jižní) místní komunikací s velmi nízkou hustotou provozu. Komunikace není průjezdná, doprava je velmi klidná. Komunikace není součástí řešeného území. Z významné části sousedí plocha se hřbitovem, z druhé strany pak s plochami zeleně v okolí administrativních budov Prosek – Point. Na pozemku je umístěna budova sloužící k bydlení, která však není předmětem řešení, stejně tak prostor do vzdálenosti 1m od budovy.

Stavba je z převážné části lokalizována v místech veřejnosti nepřístupné zahrádkářské kolonie. V ní jsou některé části udržované zahrádky spíše užitné, některé mají charakter ruderálního porostu se zbytky kulturních rostlin. V některých místech rostou skupiny vzrostlých stromů.

Západní část tvoří zcela uzavřená plocha. Zde se nachází budova původně sloužící jako účelová budova bývalého zahradnictví v současnosti s funkcí bydlení, k ní přiléhají drobné hospodářské stavby. Větší část této plochy tvoří holý zemní mlat.

Ve zbývající, menší části jde o stávající městskou zeleň s pravidelnou údržbou, která bude revitalizována a modernizována. V severní části zájmové území obklopuje plynovou regulační stanici, vegetace zde působí dosti neuspořádaným dojmem. Tuto plochu přítomnost plynové regulační stanice s doprovodnými prvky mimo areál stanice esteticky velice limituje.

Pozemek je vesměs rovinatý. V současnosti je na něm umístěno několik zahradních domků, skleníků, různých typů plotů a zbytků po zahrádkářské činnosti. Demolice těchto objektů v počáteční fázi stavby, plocha bude zbavená nevegetačních prvků pevně spojených s terénem i nespojených.

Řešené území znamená výzvu pro navrhované řešení projektu ve vyzdvihnutí mnoha pozitiv lokality a odstranění nebo eliminaci negativ, se kterými se lokalita dnes potýká. Území je tak vhodné pro realizaci zamýšleného typu díla spočívající ve vytvoření prostoru pro rozvoj aktivit dětí předškolního věku a relaxaci dospělých.

Mezi nejvýznamnější klady, na které řešení projektu účelně a organicky naváže, patří:

 • vhodná lokalizace a prostorové vymezení,
 • prostorová i architektonická provázanost s Parkem Srdce I a budovanou severojižní rekreační zónou městské části Prahy 9,
 • vysoká poptávka po navrhovaném řešení potvrzená zájmem a návštěvností dokončeného Parku Srdce I,
 • velká návštěvnost lokality – tranzitní území pro pěší ve směru ke stanici metra Prosek, OC Billa a do Parku přátelství,
 • kvalitní vzrostlé stromy v prostoru.

loga