Mobilní sběr nebezpečných odpadů a jedlých olejů v r. 2024

Služba mobilního sběru nebezpečných odpadů a jedlých olejů je zdarma pro občany s trvalým pobytem na území
hl. m. Prahy.
Odpad musí být předáván v takovém stavu, aby nedocházelo k poškození životního prostředí či ohrožení zdraví
obsluhy vozidla. Zejména kapalné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách.
Upozorňujeme, že svozové vozidlo v některých případech nemuže stát vždy na shodném místě. Příčinou mohou
být práce na vozovce, obsazení míst na parkování atd. Z tohoto důvodu je nutné zkontrolovat, zda svozové vozidlo
nestojí v blízkém okolí od dané svozové zastávky.
V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče tohoto
vozidla na telefonním čísle 284 098 887 nebo 284 098 888. Mobilní svoz zajištují vždy dvě vozidla současně, je
tedy nutné řidiči sdělit na jaké městské části a zastávce svozu se nacházíte. Není předem určeno, jaké vozidlo
bude danou trasu svážet. Z tohoto důvodu se muže stát, že budete muset kontaktovat obě telefonní čísla.

V rámci mobilního sběru je možné odložení těchto druhů odpadů:

NEBEZPEČNÉ

 • rozpouštědla
 • kyseliny
 • zásady
 • fotochemikálie
 • pesticidy
 • odpad s obsahem rtuti (např. teploměry)
 • olej a tuk s nebezpečnými vlastnostmi
 • barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
 • detergenty obsahující nebezpečné látky (čistící prostředky)
 • léčiva

OSTATNÍ

 • jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích)

HARMONOGRAM NALEZNETE V PŘILOŽENÉM DOKUMENTU.

Související dokumenty
Přílohy