Jiránkova vila Hrdlořezy

MČ Praha 9 nepodporuje megalomanskou výstavbu v Hrdlořezích, které považuje za stabilizované území

 

Praha 9 (11. února 2020). Na základě petice od Hrdlořezské zvoničky, z.s., k demolici Jiránkovy vily a chystanému developerskému projektu Hrdlořezy nechal starosta MČ Praha 9 Jan Jarolím celou záležitost prošetřit, a to zejména ve vztahu k odstranění stavby Jiránkovy vily, o které neměla MČ Praha 9 tušení. Je tomu tak zejména proto, že výkon státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu vykonává v přenesené působnosti Odbor výstavby a územního rozvoje Prahy 9, který je nezávislý na samosprávě obce.

 

O výsledku svého šetření Jan Jarolím informoval Hrdlořezskou zvoničku písemně a ve stejném duchu reagoval i na vystoupení zástupce Hrdlořezské zvoničky Pavla Halamy na dnešním zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9.

Sdělil kromě jiného následující:

„Historické objekty, včetně Jiránkovy vily z roku 1678 a přilehlého bývalého arboreta, které se nacházejí na území přírodního parku Smetanka, nejsou v současné době bohužel jakkoliv památkově chráněny. Tuto skutečnost potvrdilo i stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy (č.j. 1796593/2018 ze dne 7.11.2018), ze kterého plyne, že předložený záměr odstranění výše uvedené vily se nedotýká zájmů chráněných zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a zároveň dané území je mimo památkově chráněné území, na které ve zvýšené míře dohlíží Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy.

Stavební úřad tak postupoval v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména pak v souladu se stavebním zákonem.

Nicméně pokud jde o postoj samosprávy k této věci, je městská část Praha 9 situací hluboce znepokojena a v současné době zadala zpracování posudku na několik historických staveb na území městské části Praha 9, včetně Jiránkovy vily a kapličky na Hrdlořezském náměstí. A vynaloží veškeré úsilí k zapsání prohlášení těchto staveb coby kulturních památek tak, aby se zamezilo jejich zániku.

Městská část Praha 9 nikdy zmiňovaný projekt v Hrdlořezech nepodporovala, a ani v současné době nepřijala žádné usnesení a nevydala žádné souhlasné stanovisko k němu.

Investor se ani s tímto finálním projektem na městskou část Praha 9 neobrátil.

Městská část Praha 9 v dané lokalitě nevlastní žádný pozemek, který by byl nezbytný k realizaci projektu a investor tak součinnost městské části nepotřeboval, současně se z tohoto důvodu městská část Praha 9 neměla možnost s daným projektem detailně seznámit.

Zdůrazňuji, že městská část Praha 9 dlouhodobě zastává názor, že předmětné území je tzv. stabilizované území, kde rozsáhlá výstavba podle územního plánu není možná a stávající struktura se může pouze a jen dotvářet. Charakter zástavby je tady zřejmý a městská část Praha 9, stejně jako obyvatelé Hrdlořez, nesouhlasí s umisťováním staveb, které do dané lokality zcela nezapadají.“

 

 

 

 

 

 

Související dokumenty
docx Petice