Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 12. zasedání ZMČ Praha 9

73/08

Z technických důvodů nebylo toto číslo systémem vygenerováno

74/08

Rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za 1. - 3. čtvrtletí 2008

75/08

Rozpočtové provizorium fin. hospodaření MČ Praha 9 v 1. čtvrtletí 2009

76/08

Stanovení výše revolvingového úvěru u České spořitelny, a.s. pro rok 2009 a zajištění tohoto úvěru budoucími příjmy

77/08

Vyhlášení grantových programů MČ Praha 9 na rok 2009

Příloha 1

Grantové programy pro rok 2009

Příloha 2

Podmínky pro podání žádosti

Příloha 3

Žádost o grant MČ Praha 9 – formulář č. 1

Příloha 4

Žádost o grant MČ Praha 9 – formulář č. 2

78/08

Zvýšení rozpočtu MČ P9 na r. 2008 o fin. prostředky ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu v rámci JPD 2

79/08

Převod bytových jednotek v bytovém domě čp. 577 - 585, k.ú. Prosek, ul. Litoměřická, Praha 9

80/08

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě č.p. 276 - 284, k.ú. Střížkov, ul. Teplická, Praha 9

81/08

Převod volných bytových jednotek v bytovém domě čp. 577 - 585, k.ú. Prosek, ul. Litoměřická vítězům výběrového řízení

82/08

Prodej bytových jednotek z vlastnictví MČ Praha 9

83/08

Uzavření smluv o zrušení předkupního práva zřízeného v rámci privatizace bytového fondu uskutečněné do roku 1997

84/08

Odejmutí oprávnění MČ Praha 9 hospodařit s majetkem, který jí byl svěřen do správy

85/08

Prodej pozemku v k.ú. Vysočany společnosti SAZKA, a.s

86/08

Odpis nevymožitelného dluhu na nájemném včetně služeb u manželů Prachařových

87/08

Povolení splátek dluhu na nájemném a nákladech řízení za nebytový prostor panu Zdeňkovi Brůhovi

88/08

Návrh na zrušení příspěvkové organizace Poliklinika Prosek a nepeněžitý vklad ve formě podniku do základního kapitálu obchodní společnosti Poliklinika Prosek, a.s.

89/08

Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce mateřských škol zřízených MČ Praha 9

90/08

Schválení dodatků ke Zřizovací listině, dodatků ke Smlouvě o výpůjčce a dodatků ke Smlouvě nájemní základních škol zřizovaných Městskou částí Praha 9

91/08

Úprava Jednacího řádu ZMČ P9 v souvislosti se změnou způsobu distribuce materiálů na jednání

92/08

Návrhy termínů konání zasedání Zastupitelstva MČ Prahy 9 v I. pol. 2009, vč. návrhů pořadů zasedání

Příloha 1

Termíny konání zasedání ZMČ Praha 9 v I.pol. 2009

93/08

Zápisy z FV a KV ZMČ P9

94/08

Problematika MHD na území MČ Praha 9