Žádost o poskytnutí informací týkajících se staveb pro reklamu na pozemku parc. 855/1 a parc. č. 559, vše v k.ú. Vysočany