Setkání s veřejností na téma "Doprava na Devítce v příštích desetiletích"

 

Dne 7.3. se uskutečnilo setkání stakeholderů a zástupců MČ Praha 9., hlavním tématem byly udržitelné způsoby dopravy na Praze 9 v rámci projektu CHESTNUT. Úvodní slovo měl radní Zdeněk Davídek a byli představeni další přednášející – pan Tomáš Rákos a pan Josef Mareš. Projekt CHESTNUT je přímo financován z prostředků evropských fondův rámci dunajského regionu. Cílem je, aby i Praha 9 byla místem, kde se bude rozvíjet udržitelný způsob elektromobility. MČ Praha 9 by se ráda zapojila do systému bikesharingu ve spolupráci s Rekoly.

Jako facilitátor byl přítomen za agendu D21 pan Tomáš Rákos, který byl zodpovědný za interaktivní workshop, který následoval po přednášce.

Josef Mareš

V přednášce pokračoval pan Josef Mareš, který nastínil jednotlivé scénáře městské  mobility. Praha 9 vychází z předpokladů přírůstku populace cca 10 tis. Obyvatel do roku 2030. Očekávají se taktéž technologické změny v rámci rozvoje elektromobility. První scénář přepokládá zachování současného stavu. Druhý scénář se zaměřuje na rozvoj veřejné hromadné dopravy, konkrétně na rozšíření linek a vyšší frekvenci intervalů. Druhý scénář bere také v úvahu rozvoj železniční sítě. Vzrostlo by využití veřejné hromadné dopravy. Třetí scénář spočívá v rozvoji aktivních druhů dopravy. Čtvrtý scénář předpokládá rozvoj železniční sítě, jednalo by se například o dobudování Městského okruhu, vybudování Libeňské spojky. Poslední pátý scénář vychází z rapidního nárůstu obyvatel Prahy 9 až o 50 %. Pokud by se toto stalo skutečností, pak by bylo třeba plánovat územní rozvoj s ohledem na minimalizaci dopravních nároků a preferenci VHD.

Tomáš Rákos

Dále si slovo převzal Tomáš Rákos z Agendy D21 a vedl interaktivní workshop, kdy účastníci diskutovali nad jednotlivými scénáři nad mapou. Účastníci především přinášeli hodnotné podněty na témata:

  • Jaká jsou negativa řešení dopravy na území Prahy 9
  • Jaká jsou naopak pozitiva, kde je doprava řešena dobře
  • Jakými podněty a nápady by se dala zmíněná negativa zlepšit či odstranit

 

Jménem ÚMČ Praha 9 děkujeme všem zúčastněným a zároveň zveme všechny, které toto téma zaujalo na podobné setkání s veřejností, které proběhne dne 15. 3. 2018 od 18:00 rovněž v místnosti Zastupitelstva MČ Praha 9 (č. 205). Data, která ze setkání Radnice sbírá poslouží jako podnětné podklady pro zpracování hlubší analýzy, kterou po její finalizaci rádi zveřejníme pro všechny případné zájemce.

Projekt je spolufinancován fondy EU (ERDF, IPA, ENI)