Registrace Občanského sdružení

Spolky, společnosti, svazy, hnutí (nepolitická), kluby a
jiná občanská sdružení (dále jen „sdružení“) jsou zakládána za účelem
výkonu sdružovacího práva. Na rozdíl od politické strany nebo politického
hnutí je občanské sdružení subjekt nepolitický. 

Kdo a za jakých podmínek 

Založit sdružení mohou nejméně tři občané, z nichž
alespoň jeden musí být starší 18 let (přípravný výbor).  

Jak a kam se obrátit

Podat písemný návrh na registraci poštou v podatelně
Ministerstva vnitra:
písemně - náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4 

Co musíte předložit

V návrhu na registraci je třeba uvést jména,
příjmení, data narození a bydliště členů přípravného výboru s uvedením
zmocněnce (starším 18 let) oprávněným jednat jejich jménem. Návrh musí být
podepsán všemi členy přípravného výboru, podpisy členů přípravného výboru není
třeba ověřovat. K návrhu je nutno připojit stanovy sdružení ve dvou
vyhotoveních obsahující tyto náležitosti:

název občanského sdružení, který se musí výrazně lišit
od názvu právnické osoby, která již vyvíjí činnost na území České
republiky, od názvu orgánu veřejné moci České republiky, od názvu
mezinárodní organizace, jejího orgánu nebo její instituce a od názvu
Evropské unie a jejích orgánů

sídlo (to znamená název obce, poštovní směrovací číslo,
číslo popisné, popřípadě název ulice nebo náměstí)

cíl činnosti sdružení

práva a povinnosti členů sdružení

orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a
funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení

ustanovení o organizačních jednotkách sdružení (pokud
budou zřízeny a pokud budou jednat svým jménem

zásady hospodaření (rozumí se zdroj příjmů, způsob
užití příjmů, kontrola hospodaření a podobně).".

Formuláře

Tiskopis
pro podání návrhu na registraci sdružení neexistuje. 

Poplatky a termíny

Poplatky

Správní poplatek se za podání návrhu
na registraci sdružení neplatí.

 

Lhůty pro vyřízení

Řízení je zahájeno dnem, kdy Ministerstvu vnitra došel
návrh na registraci obsahující výše uvedené náležitosti.

Nemá-li návrh uvedené náležitosti anebo jsou-li v něm
údaje neúplné nebo nepřesné, ministerstvo na tuto skutečnost upozorní
zmocněnce přípravného výboru nejpozději do 5 dnů od doručení návrhu
na registraci a řízení nebude zahájeno, dokud nebudou případné nedostatky návrhu
odstraněny.

Registraci provede ministerstvo do 10 dnů
od zahájení řízení, den registrace se vyznačí na jedno vyhotovení
stanov, které se zasílá zmocněnci přípravného výboru. O registraci se
nevydává rozhodnutí ve správním řízení. Identifikační číslo (IČO)
přiděluje občanským sdružením Ministerstvo vnitra; jejich organizačním
jednotkám s právní subjektivitou přidělují IČO registrační pracoviště
Českého statistického úřadu v příslušném krajském městě.

Pokud jsou splněny zákonné podmínky pro odmítnutí
registrace, ministerstvo vydá do 10 dnů ode dne zahájení řízení
rozhodnutí o odmítnutí registrace, které se zasílá zmocněnci přípravného
výboru.

Není-li zmocněnci přípravného výboru do 40 dnů
od zahájení řízení doručeno rozhodnutí o odmítnutí registrace,
sdružení vzniká dnem následujícím po uplynutí uvedené lhůty a
tento den je dnem registrace.

Právní úprava 

zákon číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů
ve znění zákona číslo 300/1990 Sb.
ve znění zákona číslo 513/1991 Sb.
ve znění zákona číslo 68/1993 Sb.
ve znění zákona č. 151/2002 Sb
ve znění zákona číslo 230/2006 Sb.
ve znění zákona číslo 342/2006 Sb.

Opravné prostředky a sankce

 

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí registrace mohou
členové přípravného výboru podat do 60 dnů ode dne,
kdy rozhodnutí bylo doručeno zmocněnci, žalobu k Městskému soudu
v Praze.

 

Sankce

neuvedeny 

Další informace

 

Ministerstvo vnitra, odbor všeobecné správy,
oddělení volební a sdružování, úsek sdružování,
Náměstí Hrdinů č. 3, 140 21 Praha 4,
telefon: 974 817 380, e-mail: sdruinfo@mvcr.cz

Případná upřesnění a poznámky

Upozornění pro občanská sdružení:

Dnem 12.2.2008 nabyl účinnosti zákon č. 33/2008 Sb.,
kterým se mění zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve
znění pozdějších. Citovaná novela zrušila úpravu obsaženou v § 6
odst. 4 zákona č. 83/1990 Sb., ve znění zákona
č. 68/1993 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., dle níž bylo
povinnou součástí názvu občanského sdružení označení „občanské sdružení“ nebo
zkratka „o.s.“.

V této souvislosti se pro informaci dále uvádí, že nová
zákonná úprava nemá žádný bezprostřední dopad na ta občanská sdružení, která
již na základě přechodného ustanovení v zákoně č. 342/2006 Sb. uvedla
svůj název do souladu se zněním citovaného ustanovení anebo byla registrována
po dni účinnosti zákona č. 342/2006 Sb., tj. po 3.7.2006. Závisí
na rozhodnutí těchto občanských sdružení, zda dosavadní povinné údaje v názvu
ponechají či nikoli a provedou změnu stanov spočívající ve změně jejich názvu.
Nic též nebrání tomu, aby nově registrovaná občanská sdružení vyjádřila v jejich
názvu organizačně právní formu právnické osoby.