Přehled přijatých usnesení ze 7. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 7. 4. 2020

Přílohy

Nařízení tajemníka k evidenci a hospodaření s majetkem ÚMČ Praha 9

Navýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů OŠEF a běžných výdajů OSM

Navýšení rozpočtu investic Odboru správy majetku

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o prostředky k financování projektů v oblasti prevence kriminality

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o účelovou dotaci na projekt Systémová podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o účelovou neinvestiční dotaci v rámci Operačního programu Praha - pól růstu - Multikulturní šablony II pro MŠ U Nové školy

Změna Smlouvy o dílo č. 2019/OSM/0472/DDIL "Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ Na Balabence - spojovací krček" - uzavření Dodatku č. 1 mezi Městskou částí Praha 9 a firmou ELIZZA s.r.o.

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k pronájmu části pozemku parc. č. 500/22 v k.ú. Střížkov, ve vlastnictví hl.m. Prahy

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k pronájmu části pozemku parc. č. 640/1 v k.ú. Prosek, ve vlastnictví hl.m. Prahy

Revokace usnesení č. Us RMČ 45/20 ze dne 28.1.2020 "schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 1808/2 v k.ú. Vysočany v rámci akce "0363/19 FTTH P-9, BD Inspirace/Rokyt, OK trasa 2 k.ú. Vysočany, ul. U Elektry, Pod Spalovnou" pro spol. CETIN a.s., zast. spol. TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s., zast. spol. ZLINPROJEKT a.s." a schválení stan.ke vstupu na pozemek parc.č. 1808/2 v k.ú. Vysočany v rámci této akce

Vydání nesouhlasného stanoviska k prodeji pozemků vedených na LV č. 291/Sepekov (747602)ve vlastnictví HMP, svěřených do správy MČ Praha 9

Změna Smlouvy o nájmu č. 2017/OSM/0017/ONAN na pronájem nebytového prostoru v domě čp. 322 v ulici Jablonecká 72, Praha 9 – Střížkov , uzavřením Dodatku č.3, z důvodu oznámení o registraci k dani z přidané hodnoty

Uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru v přízemí domu čp. 322, ulice Jablonecká č. or. 72, Praha 9, k.ú. Střížkov, se společností ROLINO, spol. s r.o.

Uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru - nebytové jednotky č. 365/101 v přízemí domu čp. 365, ulice Jablonecká č. or. 11, Praha 9, k.ú. Střížkov

Vydání nesouhlasného stanoviska k pronájmu, příp. odkupu části pozemků parc.č. 1121/52 v k.ú. Prosek a parc. č. 515/65, parc. č. 845/1 parc. č. 515/25 v k. ú. Střížkov

Schválení aktualizovaného stanoviska MČ Praha 9 ke směně pozemků v k.ú. Uhříněves ve vlastnictví žadatelů za pozemky v k.ú. Hrdlořezy, Vysočany a Hloubětín ve vlastnictví hl.m. Prahy

Podání dovolání k Nejvyššímu soudu ČR a udělení plné moci

Vydání souhlasného stanoviska ke vstupu na pozemek parc. č. 3076 v k. ú. Libeň a parc. č. 437/2 v k. ú. Vysočany pro fotografa za účelem fotografování budoucího stavebního projektu

Udělení plné moci k zastupování Městské části Praha 9 v řízení vedeném Obvodním soudem pro Prahu 9 pod sp. zn. 24 C 63/2020

Uzavření nájemní smlouvy k bytu

Změna smlouvy o dílo č. 2020/OSM/0037/DDIL "MŠ U Vysočanského pivovaru - bourání pavilonu" uzavřením dodatku č. 1 mezi MČ Praha 9 a firmou BAZAS s.r.o.

Souhlas s navýšením kapacity v MÉTIS - základní škola s.r.o., Pod Balkánem 599/2, 190 00 Praha 9-Vysočany ze stávajících 120 žáků na 162 žáků

Zpráva k centralizovanému nákupu elektrické energie pro rok 2021

Přijetí mimořádných opatření k podpoře podnikání v objektu čp. 440, ul. Lovosická, k.ú. Střížkov, ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správě MČ Praha 9, v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území České republiky (usnesením Vlády ČR ze dne 12. března 2020 publikovaným pod č. 69/2020 Sb.) a se zákazem maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách (usnesením vlády ze dne 14. března 2020, publikovaným pod č. 82/2020 Sb., a dalšími navazujícími usneseními s tímto opatřením souvisejícími)