Přehled přijatých usnesení ze 7. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 2.4.2024

Přílohy
Úprava rozpočtu investic Odboru správy majetku
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2024 o fin. prostředky na výkon pěstounské péče
Úprava rozpočtu investic Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2024 o investiční dotaci na akci ZŠ a MŠ Elektra - rozšíření kapacity
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2024 o účelovou dotaci na zkvalitnění výuky tělesné výchovy na základních školách
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2024 o účelové dotace na podporu aktivit v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni
Ponechané nevyčerpané účelové prostředky z rozpočtu hl.m.Prahy z předchozích let k využití v roce 2024
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2024 o účelovou dotaci na výdaje na pomoc občanům Ukrajiny
Navýšení rozpočtu investic Odboru správy majetku a výdajů na údržbu a opravy Odboru Školství
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci akce "832284 - Praha 9, K Žižkovu, Pod Šancemi, Novovysočanská, Českomoravská" mezi MČ Praha 9 a společností Quantcom, a.s.
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci akce "1180383 - Praha 9, Freyova, náměstí OSN (obnova)" mezi MČ P9 a společností Quantcom, a.s.
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1088/8 a parc.č. 1640/5 v k. ú. Vysočany mezi společností PREdistribuce, a.s. a MČ Praha 9
Skončení nájmu bytu a uzavření nové nájemní smlouvy k bytové jednotce s pí xxxx
Prodloužení nájmu bytu/bytové jednotky s xxxxx
Povolení splátek dluhu xxxx, podání výpovědi z nájmu bytové jednotky s dvouměsíční výpovědní dobou xxxx
Podání výpovědi z nájmu bytu xxxx
Uzavření nájemní smlouvy k bytu s xxxx a smlouvy o ubytování k bytové jednotce s xxxx
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke směně pozemků v k.ú. Vysočany a v k.ú. Hrdlořezy
Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a za zájmové vzdělávání ve školních družinách základních škol pro školní rok 2024-2025
Revokace usnesení č. Us RMČ 126/24 Schválení kapacity pro školní rok 2024/2025 dle žádosti ředitele o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve 3. třídě ZŠ a MŠ Elektra, Sousedíkova 1044/8, Praha 9
Souhlas se zařazením žadatelů k budoucímu uzavření nájemních smluv na užívání uvolněných bytů zvláštního určení v DPS zapsaného ústavu Sociální služby Praha 9
Centralizovaný nákup elektrické energie na rok 2027 prostřednictvím komoditní burzy PXE, a.s.
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad akcí "Zažít město jinak 2024", která se koná dne 21.září 2024 v lokalitách Novovysočanská, Park zahrádky, U Proseckého kostela a U Vysočanského pivovaru
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad 10. ročníkem kulturního festivalu Open House Praha 2024, který se koná ve dnech 13. - 19.května 2024
Návrh na změnu Územního plánu hl.m. Prahy ve prospěch tramvajových tratí severovýchodního okraje Prahy 9, Prahy 18, Prahy 19 a Prahy Čakovic
Připomínky k návrhu nových Pražských stavebních předpisů