Přehled přijatých usnesení ze 4.mimoř.jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 28.8.2018

Přílohy

Úprava rozpočtu v rámci akcí OSM - nový pavilon ZŠ Novoborská

Vrácení části dotace přijaté na projekt Nástavba L 490 z Operačního programu Praha - pól růstu ČR

Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů roku 2018 o účelovou dotaci na projekt AgriGo4Cities

Změna účelu v dotacích poskytnutých ZŠ Špitálská

Navýšení rozpočtu OŠEF na zajišťování akcí a záležitostí v oblasti kultury

Navýšení rozpočtu investic

Navýšení rozpočtu OŠEF a navýšení rozpočtu hospodářské činnosti

Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku

Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 1029 v k.ú. Vysočany, Praha 9, mezi MČ Praha 9 a SPOLKEM SPOLEČENSKÝCH HER U JANIČKY,z.s.

Podání výpovědi z nájmu bytu

Změna smlouvy o dílo „Revitalizace veřejného prostoru Šluknovská – Varnsdorfská“ uzavřením dodatku č. 1 mezi ÚMČ P9 a firmou FASA MIX-IBD, spol. s r.o.

Schválení kapacit mateřských škol pro školní rok 2018/2019

Úprava plánu velkých oprav v budovách mateřských škol

Zpráva o průběhu realizovaného projektu URBACT III:Procure

Svolání 23. zasedání ZMČ P9, vč. návrhu pořadu zasedání

Udělení Záštity starosty MČ P9 nad 7. benefičním koncertem na podporu výzkumu Alzheimerovy nemoci „Mrakoplaš kontra Alzheimer aneb nezapomeňme na sebe“