Přehled přijatých usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, ze dne 30. 4. 2019

Přílohy

Vyhlášení dotačních programů Městské části Praha 9 pro rok 2019

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 r. 2019 o investiční dotaci na akci MŠ U Vysočanského pivovaru - nový pavilon

Ponechané nevyčerpané účelové prostředky z rozpočtu hl.m. Prahy z předchozích let k využití v r. 2019

Vyúčtování záloh na poskytované služby za r. 2018 od Ústavu Sociální služby Praha 9 z.ú.

Odstoupení MČ Praha 9 od Smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky uzavřené v rámci prodeje bytových jednotek oprávněným nájemcům

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Jablonecká č.p.352/37 - č.p.353/35

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Jablonecká č.p.354/33 - č.p.355/31

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Jablonecká č.p.360/21 - č.p.361/19

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.546/85 - č.p.547/83

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.552/73 - č.p.553/71

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.554/69 - č.p.555/67

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.550/77 - č.p.551/75

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Na Břehu 699

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Na Břehu 297

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě K Moravině 1872

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Mlékárenská 292

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Poštovská č.p. 460-462

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Poštovská č.p. 744

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Poštovská č.p. 807

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě U Vysočanského pivovaru č.p. 459

Prodej části pozemku parc.č. 94/1 v k.ú. Hrdlořezy

Směna pozemků v k.ú. Vysočany

Odkoupení částí pozemků parc.č. 2395/2 a parc.č. 2393/2 v k.ú. Hloubětín

Svěření pozemků v k.ú. Hrdlořezy z vlastnictví hl. m. Prahy do správy MČ Praha 9

Převod pozemků od ČR zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových

Účetní odpis nedobytných pohledávek za bývalými nájemci nebytových prostor

Účetní odpis nedobytných pohledávek za bývalými nájemci nebytových prostor

Povolení splátek dluhu na nájemném a úroku z prodlení paní B. Č.

Souhlas s úpravou smluvního zákazu zatížení jednotky č. 968/23 v k.ú. Libeň na adrese Sokolovská 968, Praha 9

Zápisy z KV a FV ZMČ P9