Přehled přijatých usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 23.2.2021

Přílohy
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 3105/5, 3106/2, 3106/4, 3107/2, 3107/3, 3107/7, 3108,3110/3 a parc.č. 3144/2 vše v k.ú. Libeň v rámci akce "SSZ 9.209 Sokolovská - Českomoravská Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m . Praze" pro HMP, zast. Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, zast. spol. ELTODO, a.s., zast. spol. AŽD Praha s.r.o.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 18/1 v k.ú. Hloubětín v rámci akce "Úprava ulice Poděbradská - II. etapa předložky vodovodu DN/200/30" pro spol. CENTRAL GROUP 63
Skončení nájmu bytu s xxxx
Podání výpovědi z nájmu bytu panu xxxxx
Prodloužení nájmu bytu s xxxxxxxxxxxxxxxxxx, žádost xxxxxxxxxxxx o zrušení vázanosti nájmu na služební poměr, uzavření nájemní smlouvy k bytu s xxxxxxxxxxxxx
Podání žaloby na vyklizení a odevzdání bytu na xxxxxxxx, udělení plné moci k této žalobě, povolení splátek dluhu xxxxxxxxx
Souhlas s umístěním sídla společnosti Alergologie - Dětský lékař.org., s.r.o., IČO: 03362272, na adrese Lovosická 440/40, Praha 9
Výběr nejvhodnější nabídky - ZŠ a MŠ Na Balabence - navýšení počtu tříd
Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 1915/1 v k.ú. Vysočany mezi společností CETIN a.s., zast. spol. TEMO-TELKOMUNIKACE a.s. a MČ Praha 9
Změna smlouvy o dílo č. 2020/OSM/0230/DDIL "ZŠ a MŠ Na Balabence - NÁSTAVBA - zvýšení kapacity" uzavření Dodatku č. 1 mezi Městskou částí Praha 9 a firmou Z&D stavební společnost, spol. s r.o.
Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o financování projektu v rámci OP Praha - Pól růstu ČR, "Nástavba L 490, reg.č."CZ.07.4.67/0.0/0.0/15_004/0000096"
Souhlas s navýšením kapacity v Základní škole a Mateřské škole Na Balabence ze 750 na 960 žáků
Jmenování členů rad při základních školách zřizovaných Městskou částí Praha 9
Změna přílohy č. 4 - oprávněné osoby v Rámcové dohodě o poskytování služeb technologické a aplikační podpory provozu ICT infrastruktury č. 2021/KSTSIT/0001/DINO
Organizační změny v počtu systemizovaných míst Úřadu městské části Praha 9
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad 7.ročníkem kulturního festivalu Open House Praha
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad výstavou pod názvem Pražská moderní architekrura - od secese k dnešku
Uzavření Dodatku č. 10 ke Smlouvě o zajištění dodávek služeb spojených s užíváním prostor se společností Poliklinika Prosek a.s.
Jednací řád Komisí Rady MČ Praha 9
Přijetí opatření ke zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID-19 pro nájemce nebytových objektů a prostor MČ Praha 9 - odložení splatnosti plateb nájemného za únor 2021
Revokace usnesení č. Us RMČ 649/20 ze dne 1. 12. 2020 "změna Smlouvy o nájmu ze dne 25. 06. 2009 uzavřením Dodatku č. 3 mezi MČ Praha 9 a společností Bytostav s.r.o., IČO: 49243420"