Přehled přijatých usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 22.2.2022

Přílohy
Rozpočet Městské části Praha 9 na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu Městské části Praha 9 na roky 2023 – 2027
Finanční vypořádání dotací poskytnutých MČ P9 ze státního rozpočtu v roce 2021
Vrácení části státního příspěvku na výkon pěstounské péče
Vrácení části dotace poskytnuté MŠ Kytlická z OP VVVv rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II
Poskytnutí finanční podpory SK Prosek Praha formou dotace
Skončení nájmu bytové jednotky s xxxx
Uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce a skončení nájmu bytu s manžely xxxxx
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k pronájmu části pozemku parc.č. 144/1 o výměře 2 880 m2 a části pozemku parc.č. 145/1 o výměře 700 m2, oba v k.ú. Hrdlořezy ve vlastnictví hl.m. Prahy společnosti IP Wash, s.r.o.
Změna smlouvy o dílo č. 2021/OSM/0058/DDIL "ZŠ a MŠ Na Balabence - Navýšení počtu tříd" uzavření Dodatku č. 1 mezi Městskou částí Praha 9 a firmou GEOSAN GROUP a.s.
Schválení zprávy o provedení inventarizace majetku hlavního města Prahy, Městské části Praha 9 a příspěvkových organizací jí zřizovaných za rok 2021
Svěření nemovitých věcí v k.ú. Vysočany ve vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Na Břehu 567/7, Na Břehu 567/9, Sokolovská 567/306 k.ú. Vysočany, Praha 9
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 640/43, 1121/29, 1121/52, 1121/55 a parc.č. 1121/100 vše v k.ú. Prosek v rámci akce "Praha 9, Prosek, Lovosická, Kytlická, obnova kNN, kVN + část SO 02 NOVÉ kabelové vedení 1kV, SS101-OT pro EVR lampy - výměna kabelového vedení 1kV a 22kV ve stávající trase S-144820" pro spol. PREdistribuce, a.s.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 644/15, 644/16, 644/17, 644/18, 1345, 1346/1 a parc.č. 1347 vše v k.ú. Prosek v rámci akce "Praha 9 - Prosek, Prosecká, Měšická, obnova kNN" pro spol. PREdistribuce, a.s.
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci akce "Praha 9, Prosek, Lovosická, Kytlická, obnova kNN číslo, EVR lampy SPP: S-144820" k pozemku parc.č. 1121/55 v k.ú. Prosek mezi MČ Praha 9 a společností PREdistribuce, a.s.
Prodloužení nájmu bytu s xxxxxx
Jmenování ředitelky MŠ Pod Krocínkou a stanovení jejího platu
Znovuzvolení přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9
Výroční zpráva za rok 2021, o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic za IV. čtvrtletí 2021
Uzavření objednávky na zpracování studie strategických alternativ transformace území "Nové Elektry"
Zásady pro koordinaci a projednání příprav záměrů pro významné dopravní stavby, dopravní změny a dopravní omezení mezi hl. m. Prahu, Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a městskými částmi
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad galavečerem bojových sportů Heroes Gate 25
Plán kontrolních činností na rok 2022
Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2021 dle §26 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) provedených v Úřadu městské části Praha 9
Uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. NAN/OVS/1/2007 s obchodní společností V.M.O. s.r.o.
Schválení změny přílohy č. 1 ke smlouvě s dodavatelem Montservis Praha, a.s.
Zpráva o plnění usnesení ZMČ P9 ke dni 22.2.2022
Změna Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 9