Přehled přijatých usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 19.2.2019

Přílohy

Schválení žádosti o odložení vyúčtování dotace č. smlouvy 2018/OE/0111/DDOT

Opatření k nápravě nedostatků z 1. dílčího přezkoumání hospodaření MČ Praha 9 za rok 2018

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji částí pozemku parc.č. 1124/3 v k.ú. Prosek ve vlastnictví hl.m. Prahy fyzickým osobám - spoluvlastníkům sousedících pozemků

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k pronájmu částí pozemků parc.č. 66/1, 63, 509/1 a 510, vše v k.ú. Hrdlořezy, ve vlastnictví hl.m. Prahy společnosti AUTO JAROV s.r.o.

Podání výpovědi z nájmu bytu s tříměsíční výpovědní dobou

Odpis nevymožitelné pohledávky na nájemném z bytu

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Poštovská č.p. 460-462, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě U Vysočanského pivovaru č.p. 288/6, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě U Vysočanského pivovaru č.p. 459/17, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Poštovská č.p. 807/11, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Poštovská č.p. 744/9, k.ú. Vysočany, P9

Schválení textů dokumentů na realizaci prodeje bytových jednotek v bytovém domě K Moravině č.p. 1872 v k.ú.Libeň

Prodej pozemků parc.č. 640/75 a parc.č. 640/76 v k.ú. Prosek

Prodloužení nájmu bytu, uzavření změny smlouvy - dodatku , uzavření nájemní smlouvy k bytu, podání žaloby na vyklizení bytu Františkem Ježkem a udělení plné moci Mgr. Františku Steidlovi

Individuální stanovení kupní ceny bytu

Vydání souhlasu s postoupením smlouvy o nájmu č. 2015/OSM/0553/ONAN ze dne 23.9.2015 a změnu smlouvy uzavřením Dodatku č.5 mezi MČ Praha 9 a spol. Půjčka za práci s.r.o., IČO: 07032382, se sídlem Freyova 264/9, Praha 9

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji pozemků parc.č. 628/208 a parc. č. 628/259 v k.ú. Prosek ve vlastnictví hl.m. Prahy

Schválení zprávy o provedení inventarizace majetku hlavního města Prahy, Městské části Praha 9 a příspěvkových organizací jí zřizovaných za rok 2018

Navýšení kapacity školní jídelny ve školském rejstříku v Základní škole Špitálská ze 450 na 600 stravovaných

Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic za IV. čtvrtletí 2018

Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ Praha 9 nad 2. ročníkem tanečního festivalu Dance Time Cup 2019

Zpráva o plnění úkolů, uložených v přijatých usneseních ZMČ P9 ke dni 19.2.2019

Úpravy Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 9

Zpráva k realizovanému nákupu elektrické energie na rok 2020

Revokace usnesení č. Us RMČ 258/18 ze dne 15.5.2018 a nahrazení novou textací stanoviska Rady městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemků č. parc. 600/4; 600/13; 600/14; 600/19; 600/23; 600/24; 600/66; 600/333; 600/335; 600/345; 600/346; 600/347; 600/348; 600/349; 600/351; 600/354; 600/355; 600/356 v katastrálním území Letňany Praha 18, při ulici Lovosická, zkráceným postupem

Stanovisko Rady městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemků č. parc. 500/43; 500/45; 500/61; 500/100; 500/152 v katastrálním území Střížkov, Praha 9 a pozemků č. parc. 600/4; 600/13; 600/14; 600/19; 600/23; 600/24; 600/66; 600/333; 600/335; 600/345; 600/346; 600/347; 600/348; 600/349; 600/351; 600/354; 600/355; 600/356 v katastrálním území Letňany, Praha 18, vše při ulici Lovosická, zkráceným postupem

Stanovisko Rady městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemků č. parc. 500/43; 500/45; 500/61; 500/100; 500/152 v katastrálním území Střížkov, Praha 9 a pozemků č. parc. 600/4; 600/13; 600/14; 600/19; 600/23; 600/24; 600/66; 600/333; 600/335; 600/345; 600/346; 600/347; 600/348; 600/349; 600/351; 600/354; 600/355; 600/356 v katastrálním území Letňany, Praha 18, vše při ulici Lovosická, zkráceným postupem

Stanovisko Rady městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemků č. parc. 644/49; 644/95; 644/19; 644/94, katastrální území Prosek Praha 9, při ulici Čakovická, zkráceným postupem

Stanovisko Rady městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemku č. parc. 515/41, katastrální území Střížkov Praha 9, při ulici Lovosická zkráceným postupem

Stanovisko Rady městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemku č. parc. 509/1, katastrální území Střížkov Praha 9, při ulici Zásadská zkráceným postupem

Stanovisko Rady městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemků č. parc. 3353/3; 3353/4; 3353/15; 3353/16; 3354/3; 3354/4; 3354/5; 3354/6; 3356/4, katastrální území Libeň Praha 9, při ulici Českomoravská

Stanovisko Rady městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemku č. parc. 2314/1, katastrální území Hloubětín, Praha 9, při ulici Za Mosty

Stanovisko Rady městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemků č. parc. 458/1; 464/22; 464/23; 464/18; 464/12; 464/1; 464/1; 464/3; 464/13; 464/17; 464/14; 464/15; 460/3; 460/2; 458/3; 458/2; 458/4; 1935/1; 1936/1; 1936/2; 3919/1; 3919/2; 3343/29; 3343/47; 1937/1, vše v katastrální území Vysočany a Hloubětín, Praha 9, při ulici Ocelářská, Lisabonská

Stanovisko Rady městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemků č. parc. 14/1, 14/3, 1753/4, 1756/5, 1756/11, 1756/12, 1756/13, 1758, 1759, 1760, 1775, 2526/8, 2527/4, 2540/1 v katastrálním území Hloubětín, Praha 9, při ulici Průmyslová a Poděbradská

Stanovisko Rady městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemků č. parc. 857, 858, 859 v katastrálním území Vysočany, Praha 9