Přehled přijatých usnesení ze 3. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 8.2.2022

Přílohy
Souhlas s uzavřením Smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání mezi společností A PLAZMA a.s. IČO: 00542024 a společností Poliklinika Prosek a.s., IČO: 28495306, na adrese Lovosická 440/40, Praha 9
Uzavření nájemní smlouvy k bytu s xxx
Zařazení bytových jednotek do VŘ na pronájem bytů za smluvní nájemné
Změna Nájemní smlouvy č. 2021/OSM/0011/ONAP ze dne 29.1.2021 na pronájem částí pozemků parc. č. 73, 74 a 1123/2 mezi MČ Praha 9 a xxxx, označenou jako Dodatek č. 1
Podání žaloby na vyklizení a odevzdání bytu na xxxx, udělení plné moci k této žalobě
Prodloužení nájmu bytu s xxxxx
Podání výpovědi z nájmu bytu xxxx
Změna nájemní smlouvy č. P9NAB/21652 ze dne 10.10.2001, ve znění pozdějších dodatků č.1 až č.6, mezi MČ Praha 9 a společností CETIN a.s. označenou jako Dodatek č.7
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu pozemků parc.č. 155/2, parc.č. 155/3 a částí pozemků parc.č. 155/1 a parc.č. 1942/2, všechny v k.ú. Vysočany, ve vlastnictví hl.m. Prahy společnosti Wode CZ s.r.o.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu části pozemku parc.č. 524/1 k.ú. Hrdlořezy ve vlastnictví hl.m. Prahy manželům xxxx
Prohlášení o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 89 v k.ú. Vysočany
Změna smlouvy č. 2021/OSM/0240/ONAN o nájmu nebytové jednotky č. 694/101 v budově č.p. 694, ulice Na Harfě č.o. 4, k.ú. Vysočany, ze dne 11.11.2021 mezi MČ Praha 9 a paní Simonou Ventouri, IČO: 07611986, uzavřením Dodatku č.1
Změna smlouvy č. 289/04 o nájmu nebytové jednotky č. 965/105 v budově č.p. 965, ulice Sokolovská č.o. 183, k.ú. Libeň, ze dne 31.03.2004, ve znění Dodatků 1 - 6, mezi MČ Praha 9 a Stanislavem Čížkovským, IČO: 49270290, uzavřením Dodatku č.7
Změna smluv o výkonu funkce jednatele společnosti Garáže Lovosická s.r.o.
Zrušení Usnesení RMČ Praha 9 č. Us RMČ 42/22 ze dne 25. 1. 2022, schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad výstavou "Velká Praha 1922 -2022, Zrození velkoměsta"