Přehled přijatých usnesení ze 17. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 4.10.2022

Přílohy
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o účelovou dotaci na realizaci části opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací v roce 2022
Úprava a navýšení rozpočtu výdajů kapitoly Školství v hlavní a hospodářské činnosti
Přijetí nepeněžního daru od společnosti LIVE NATION CZECH REPUBLIC, s.r.o., na základě Smlouvy o partnerské spolupráci
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o účelovou dotaci na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Zastupitelstva hl.m.Prahy a Zastupitelstva MČ Praha 9 v roce 2022
Finanční vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného stání na území Městské části Praha 9 v roce 2021
Povolení splátek dluhu xxx
Změna Nájemní smlouvy č. NAP/OSM/0104/2005 ze dne 7.11.2005 (ve znění dodatku č.1, č.2 a č.3) uzavřené se spol.Association Club Sparta Praha, z.s., IČO: 43005802, označenou jako dodatek č. 4
Souhlas s umístěním sídla spolku Ráj poníků, z. s.
Nesouhlas s návrhem Společenství vlastníků jednotek Na Břehu 699, Praha 9 na vypořádání části plnění ze smlouvy o nájmu jednotky č. 699/603 a umístění základnové stanice na střeše budovy č.p. 699, Na Břehu 31
Uzavření smlouvy o dílo č. 2022/OSM/0161/DDIL k provedení stavby "Poliklinika Prosek - rekonstrukce elektrorozvodů a VZT 2. NP" mezi Městskou částí Praha 9 a firmou GENEL INVEST HOLDING s.r.o.
Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic za II. čtvrtletí roku 2022
Uzavření Dodatků č. 8 s nájemcem Česká republika - Úřad práce hl. m. Praha
Schválení žádosti o změnu určení účelové dotace z rozpočtu MČ Praha 9 pod smlouvou č. 2022/OE/0005/DDOT Spolku aktivních rodičů
Schválení žádosti o změnu místa a termínu akce Dance Time Cup spolku Tanec pro všechny, z. s. z účelové dotace z rozpočtu MČ Praha 9 č. smlouvy 2022/OE/0032/DDOT
Schválení platového výměru ředitelce Divadla Gong - kulturního a vzdělávacího společenského centra
Navýšení rozpočtu kapitoly Školství v hlavní a hospodářské činnosti
Termíny jednání RMČ a ZMČ P9 do konce r. 2022