Přehled přijatých usnesení ze 17. jednání Rady MČ P9 ze dne 13.10.2020

Přílohy
Navýšení rozpočtu investic
Přijetí finančního daru od společnosti YIT Stavo, s.r.o.
Přijetí finančního daru od společnosti Litoměřická Property Development, s.r.o.
Úprava rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství a evropských fondů
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o finanční prostředky na zabezpečení výkonu agendy sociálně - právní ochrany dětí
Převod v rámci rozpočtu SIT z kapitálových do běžných výdajů
Finanční dary na financování vzdělávání a školství
Prodloužení nájmu bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu
Povolení splátek dluhu
Skončení nájmu bytu
Uzavření dohody o skončení nájmu na pronájem NJ č. 1413/105 v domě čp. 1413, Drahobejlova 41, Praha 9
Uzavření smlouvy o nájmu NJ č. 638/101 v domě čp. 638, ul. Nemocniční 18, Praha 9, k.ú. Vysočany
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci akce "Napájecí stanice č. 10 - vybudování nových napájecích bodů pro elektromobily - Praha 9 - ul. Pískovcová, k.ú. Prosek" mezi MČ Praha 9 a společností PREdistribuce, a.s.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 599/22, parc.č. 599/23 a parc.č. 599/33 vše v k.ú. Prosek v rámci akce "Stoupající, č. akce 13509, Praha 9" pro Technickou správu komunikací hl.m. Prahy, zast. spol. DIPRO, spol. s r.o.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 500/56 v k.ú. Střížkov v rámci akce "Metropolitní síť dobíjecích stanic PRE Praha 9 - Střížkov, Parkoviště Jiřetínská" pro spol. Pražská energetika, a.s., zast. spol. Com - Pakt Energy, a.s.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 640/32, parc.č. 500/30 a parc.č. 835 vše v k.ú. Střížkov v rámci akce "Praha 9 - Prosek: Obnova kVN a kNN Novoborská od RS 1550" pro spol. PREdistribuce, a.s.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k pronájmu části pozemku parc.č. 575/1 o výměře 282 m2 v k.ú. Vysočany, ve vlastnictví hl.m. Prahy
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k žádosti o směnu pozemků, a to pozemku parc.č. 4/3 o výměřě 4600 m2, jehož součástí je stavba č.p.10, parc.č. 4/4 o výměře 3 m2, parc.č. 4/5 o výměře 28 m2 a parc.č. 5 o výměře 427 m2, jehož součástí je stavba č.p.13, vše v k.ú. Kyje, ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, za pozemek parc.č. 1795/4 o výměře 7482 m2 v k.ú. Vysočany, ve vlastnictví HMP
Změna smlouvy o dílo č. 2019/OSM/0472/DDIL "Stavební úpravy, přístavba a nástavba ZŠ Na Balabence - spojovací krček - uzavření Dodatku č. 2 mezi MČ Praha 9 a firmou ELLIZA s.r.o.
Uzavření Smlouvy o výpůjčce a užívání věci mezi MČ Praha 9 a společností KALOS spol. s r.o.
Schválení rozdělení finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Hlavního města Prahy
Výběr nejvhodnější nabídky pro výběr zhotovitele na akci "Cyklostezka Pod Smetankou - železniční most"
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého příspěvkovou organizací Divadlo Gong- kulturního, vzdělávacího a společenského centra
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad 19. ročníkem festivalu Kolem Světa 2020
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad sportovní akcí pro děti pod názvem "Sejdeme se v cíli"
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad Mistrovstvím ČR 2021 v badmintonu dospělých
Přerozdělení úkolů z přijatých usnesení 10. zasedání ZMČ P9, konaného dne 22.9.2020
Veřejná zakázka na dodávku služeb - "Zajištění technologické a aplikační podpory provozu ICT infrastruktury úřadu"
Podání výpovědi z nájmu bytu s tříměsíční výpovědní dobou