Přehled přijatých usnesení ze 16. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 11.9.2018

Přílohy

Rozbor hospodaření MČ P9 za I. pol. 2018

Postup sestavování rozpočtu MČ P9 na r. 2019

Navýšení rozpočtu investic Servisu informačních technologií

Úprava rozpočtu v rámci investičních akcí - budova Polikliniky Prosek

Obnova chodníků na území MČ Praha 9 - poskytnutí dotace hl.m.Praze

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2018 o finanční prostředky na zabezpečení výkonu agendy sociálně - právní ochrany dětí

Zvýšení rozpočtu MČ P9 roku 2018 o účelovou dotaci na projekt AgriGo4Cities

Navýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru životního prostředí a dopravy

Poskytnutí příspěvku Divadlu GONG na navýšené náklady na energie

Navýšení rozpočtu investic Odboru školství a evropských fondů

Úprava rozpočtu v rámci akce ZŠ Novoborská - vybavení pavilonu

Navýšení rozpočtu investic Odboru správy majetku

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 1808/2 v k.ú. Vysočany v rámci akce "Optické připojení v ul. Sousedíkova s Crocodille Poděbradská, Praha 9" pro spol. UPC Česká republika, s.r.o. zast. spol. SITEL, spol. s r.o.

Schválení stanoviska MČ P9 ke vstupu na pozemek parc.č. 632/1 v k.ú. Vysočany v rámci akce "LIBN2730" pro spol. Česká telekom. infrastruktura a.s. zast. spol. SUP-TECHNIK a.s.

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 3080/1 v k.ú. Libeň v rámci akce "Provedení drenážní sklepní stěny" pro Společenství vlastníků U Školičky 1913/6, P9

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu části pozemku parc.č. 524/1 v k.ú. Hrdlořezy ve vlastnictví hl.m. Prahy

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu pozemku parc.č. 51/5 v k.ú. Vysočany ve vlastnictví hl.m. Prahy společnosti Softel Consulting, s.r.o.

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 615/21 a par.č. 628/177 vše v k.ú. Prosek pro spol. PREdistribuce a.s. zast. spol. MERCATOR, s.r.o. a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

Podání dovolání k Nejvyššímu soudu ČR a udělení plné moci

Povolení splátek dluhu

Uzavření nájemní smlouvy k bytu, skončení nájmu bytu a prodloužení nájmu bytu, uzavření změny smlouvy - dodatku

Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu v rámci akce „Stavba venkovního výtahu" mezi MČ Praha 9 a Společenstvím vlastníků jednotek Nemocniční 781, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Jablonecká č.p.364/13 - č.p.365/11, k.ú. Střížkov, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.554/69 - č.p.555/67, k.ú. Prosek, P9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.552/73 - č.p.553/71, k.ú. Prosek, P9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.550/77 - č.p.551/75, k.ú. Prosek, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.548/81 - č.p.549/79, k.ú. Prosek, P9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.546/85 - č.p.547/83, k.ú. Prosek, P9

Převod vlastnictví nebytové jednotky v budově čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Pod Strojírnami č.p. 707/13, k.ú. Vysočany, Praha 9

Uzavření smlouvy o nájmu nebytové jednotky

Uzavření smlouvy o nájmu nebytové jednotky

Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene a Smlouvy o podmínkách udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení se spol. Pražská teplárenská a.s.

Svěření pozemků v k.ú. Vysočany z vlastn. hl. města Prahy do správy MČ P9

Změna Nájemní smlouvy č. 2017/OSM/0311/ONAP ze dne 25.9.2017 uzavřením Dodatku č. 1

Změna Nájemní smlouvy č. 2017/OSM/0311/ONAP ze dne 25.9.2017 uzavřením Dodatku č. 1

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu pozemku parc.č. 2545 v k.ú. Hloubětín ve vlastnictví hl.m. Prahy společnosti FINEP HOLDING, SE

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu pozemku parc.č. 496/115 v k.ú. Střížkov ve vlastnictví hl.m. Prahy společnosti TELES Teplická s.r.o.

Převod vlastnictví byt. jednotek v bytovém domě ve vlastnictví HMP, svěřené správě MČ P9

Schválení textů dokumentů na realizaci prodeje bytových jednotek v bytovém domě U Vysočanského pivovaru č.p. 288 v k.ú. Vysočany

Změna smlouvy o dílo 2018/OSM/0264/DDIL "Garážový parkovací dům Prosek" ze dne 16. 5. 2018 uzavřením dodatku č. 1 mezi ÚMČ Praha 9 a firmou PP 53, a.s.

Směna pozemků v k.ú. Vysočany mezi MČ Praha 9 a spol. CENTRAL GROUP a.s

Výzva k podání nabídek na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem "Základní škola U Elektry - projektová dokumentace"

Revokace usnesení ZMČ P9 č. 69/06 ze dne 26.9.2006 úplatný převod zastavěných pozemků v k.ú. Prosek do spoluvlastnictví majitelů bytových domů na pozemcích postavených

Výběr nejvhodnější nabídky pro výběr zhotovitele na realizace akce "Park a parkoviště Malletova - Skloněná, Praha 9"

Výběr nejvhodnější nabídky pro výběr zhotovitele na realizaci akce "Parkoviště Pískovcová"

Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic za II. čtvrtletí 2018

Stanovisko Rady městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemků č. parc. 3254 a 3255 v k.ú. Libeň, při ul. Sokolovská, Praha 9

Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "MŠ Pod Krocínkou - rekonstrukce střešního pláště

Zpráva o plnění úkolů, uložených v přijatých usneseních ZMČ P9 ke dni 11.9.2018

Podání žádosti dle ustanovení § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, o vydání opatření obecné povahy, kterým se vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů

Rozdělení účelových dotací určených na podporu nestátních neziskových organizací působících na území MČ P9, které dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu mládeže

Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ Praha 9 nad 5. ročníkem výstavy veteránů "Pragueoldtimer"

Zpráva z kontrolní činnosti odborů ÚMČ a UIAK za II. čtvrtletí 2018

Připomínky MČ P9 k návrhu OZV hl.m. Prahy o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích