Přehled přijatých usnesení ze 14. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 31.7.2018

Přílohy

Zvýšení a úprava rozpočtu investic Odboru správy majetku

Úprava rozpočtu MČ Praha 9 roku 2018 o snížení finančních prostředků na výkon pěstounské péče

Zvýšení a úprava rozpočtu investic

Skončení nájmu bytu

Uzavření dohody o splátkách dluhu a podání žaloby na vyklizení bytu

Nevyhovění námitkám proti výpovědi z nájmu bytu

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k převodu pozemku parc.č. 496/173 v k.ú. Střížkov,pozemku parc. č. 833/4 v k.ú. Střížkov a pozemku parc. č. 2000/2 v k.ú. Vysočany ve vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji pozemku ve vlastnictví hl.m. Prahy

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k odkoupení pozemku

Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku

Změna smlouvy o dílo č. 2018/OSM/0331/DDIL "ZŠ a MŠ Na Balabence - rekonstrukce rekuperační jednotky a elektroinstalace" ze dne 20. 6. 2018 uzavřením dodatku č. 1 mezi ÚMČ Praha 9 a firmou KOVOMONT Roudnice s.r.o.

Změna smlouvy o dílo č. 2018/OSM/0290/DDIL "ZŠ a MŠ Na Balabence - rekonstrukce ŠK a ŠJ VZT" ze dne 6. 6. 2018 uzavřením dodatku č. 1 mezi ÚMČ Praha 9 a firmou ELIZZA s.r.o

Výběr nejvhodnější nabídky pro výběr zhotovitele na realizaci akce "Hrad přes Rokytku"

Plán kontrolní činnosti UIAK a příslušných odborů ve II. pololetí 2018

Přerozdělení úkolů z přijatých usnesení 22.ZMČ

Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene a Smlouvy o podmínkách udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení s firmou Pražská teplárenská a.s.