Přehled přijatých usnesení ze 14. jednání Rady MČ P9 ze dne 17.8.2021

Přílohy
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Servisu informačních technologií
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Personálního servisu
Převody finančních prostředků v rámci rozpočtu Odboru správy majetku
Přijetí finančního daru od obchodní firmy Nadlan, s.r.o.
Přijetí finančního daru od České spořitelny, a.s.
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2021 o finanční prostředky na zabezpečení výkonu agendy sociálně - právní ochrany dětí
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2021 o účelovou dotaci na akci EU-Strategické plánování rozvoje MČ P9
Změna účelu části příspěvku poskytnutého Divadlu GONG - kulturní a vzdělávací společenské centrum
Navýšení rozpočtu investic Servisu informačních technologií
Navýšení rozpočtu v oblasti Školství v hlavní a hospodářské činnosti
Převody finančních prostředků v rámci rozpočtu investičních akcí OŽP
Poskytnutí dotace AC Sparta Praha
Navýšení rozpočtu výdajů na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku na území MČ Praha 9
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 2313/1 a parc.č. 2601 vše v k.ú. Hloubětín v rámci akce "Úprava koryta vodního toku Rokytka v dílčích úsecích v k.ú. Hloubětín a Hrdlořezy" pro HMP
Vydání souhlasného stanoviska k instalaci nájezdové rampy pro invalidní vozíky a kočárky na pozemku parc. č. 640/43 v k. ú. Prosek u vstupního schodiště panelového domu čp. 655/13 v ul. Lovosická, P9
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k žádosti o směnu pozemků, a to pozemku parc.č. 2527/5 v k.ú. Hloubětín ve vlastnictví XX za pozemek parc.č. 2528/6 v k.ú. Hloubětín ve vlastnictví HMP
Změna smlouvy č. 91/97 o nájmu nebytového prostoru v budově č.p. 589, ulice Novovysočanská č.o. 7, k.ú. Vysočany, ze dne 30.06.1997 ve znění Dodatků 1 - 3 mezi MČ Praha 9 a XX, označenou jako Dodatek č.4
Skončení nájmu bytové jednotky s XX, podání žaloby na úhradu dluhu na XX, podání žaloby na vyklizení bytové jednotky na XX, udělení plné moci k těmto žalobám, povolení splátek dluhu XX, uzavření nové splátkové dohody s XX
Prodloužení nájmu BJ se ZŠ Novoborská (2x), s XX, XX, XX, XX, skončení nájmu BJ s XX
Uzavření Smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 1682/1 v k. ú. Vysočany mezi MČ Praha 9 a společností MEDIAN, s.r.o.
Schválení rozdělení finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu HMP
Schválení smlouvy o spolupráci se SOŠ Jarov v rámci projektu "Polytechnika"
Výběr nejvhodnější nabídky pro výběr zhotovitele na realizaci akce "Dostavba a revitalizace Parku Přátelství"
Dohoda o ukončení smlouvy o spolupráci pro účely čerpání finančních prostředků z rezervy Smart Cities
Schválení žádosti o změnu termínů projektů na jejichž realizaci se čerpají účelové dotace z rozpočtu MČ Praha 9, projekty "Discgolfové turnaje na území MČ Praha 9", č.smlouvy 2021/OE/0027/DDOT a č. smlouvy 2021/OE/0028/DDOT
Souhlas s užíváním znaku MČ Praha 9 k záměru vydání knihy "Uličník Praha 9"
Schválení Smlouvy o reklamě a propagaci mezi Pražskou energetikou, a.s. a MČ Praha 9
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad Proseckými pivními slavnostmi
Udělení plné moci Ing. arch. Františku Novotnému k zastupování Městské části Praha 9, jako zadavatele ve věci zadávacího řízení na veřejnou zakázku soutěže projektu HMP "Program umění pro město" Fontána – Vysočany
Informační zpráva o činnosti Rady Městské části Praha 9 v I. pol. 2021
Udělení ocenění významným osobnostem Městské části Praha 9