Přehled přijatých usnesení ze 13. jednání Rady MČ Praha 9, ze dne 21. 7. 2020

Přílohy

Vyhlášení konkurzního řízení na ředitele/ku MŠ Kytlická 757, Praha 9 a jmenování členů konkurzní komise pro konkurz na ředitele/ku MŠ Kytlická 757, Praha 9

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o účelovou investiční dotaci na akci Rekonstrukce objektu služebny PČR Ocelářská 33

Spolufinancování projektů v oblasti prevence kriminality

Poskytnutí účelového příspěvku ZŠ Novoborská

Navýšení rozpočtu MČ P9 r. 2020 o podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období od 1.12.2019 do 31.12.2019 a od 1.1.2020 do 31.5.

Uzavření finančního vypořádání za rok 2019 mezi státním rozpočtem, rozpočtem hl.m. Prahy a Městskou částí Praha 9

Navýšení rozpočtu kapitálových výdajů Odboru životního prostředí

Navýšení rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství a evropských fondů

Navýšení rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství a evropských fondů

Výzva k podání žádosti o účast na nadlimitní veřejnou zakázku na služby - projektová dokumentace s názvem "Prodloužení Parku Přátelství"

Zamítnutí námitky fy AQUASYS proti zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Novostavba objektu základní a mateřské školy v lokalitě U Elektry

Uzavření Dohody o udělení souhlasu s postoupením Smlouvy o nájmu č. 0127/92/OOS,na pronájem NJ č. 567/605 v domě čp. 567, Na Břehu 9, Praha 9 a uzavření Dodatku č.3

Výběr nejvhodnější nabídky na akci "MŠ U Vys. pivovaru - revitalizace zahrady - 2. část

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k nabídce na úplatné nabytí pozemků z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s., a to parc.č. 2036/1, parc.č. 2036/2, parc.č. 2123/1, parc.č. 2123/2, parc.č. 2131/2, parc.č. 2131/31, parc.č. 2131/32, parc.č. 2131/34, parc.č. 2131/35, parc.č. 2140/3, parc.č. 2140/9, parc.č. 2140/10, parc.č. 2140/16, parc.č. 2140/17, parc.č. 2141/19, parc.č. 2144, vše v k.ú. Vysočany, zapsaných na LV 3360 do vlastnictví HMP

Schválení stanoviska MČ Praha 9 k pronájmu, popřípadě prodeji pozemku parc.č. 430/4 v k.ú. Střížkov, ve vlastnictví hl.m. Prahy, pí JNH

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke směně pozemků v k.ú. Vysočany mezi společností CM PROPERTY s.r.o. a HMP a schválení stanoviska ke směně pozemků v k.ú. Vysočany mezi společností Emira Capital s.r.o. a HMP

Vydání nesouhlasného stanoviska k pronájmu, příp. odkupu částí pozemků parc. č. 73, parc. č. 74 a parc. č. 1123/2, vše v k. ú. Prosek, k dopravnímu napojení pro pozemek parc.č. 1123/1 a parc. č. 71, na kterém stojí budova bez čp., č. ev. (objekt bydlení), z pozemku parc. č. 1123/1 v k.ú. Prosek a ke vstupu na pozemek parc. č. 1123/1 v k. ú. Prosek pro připojení inženýrských sítí

Vydání souhlasného stanoviska vlastníka pozemků parc. č. 76 a parc.č.77 v k. ú. Prosek, se stavbou na sousedním pozemku parc. č. 86 v k.ú. Prosek, dle dokumentace Aplus spol.s.r.o, Freyova 1/12

Uzavření Nájemní smlouvy s paní O.L. na pronájem části pozemku parc. č. 628/204 k.ú. Prosek, ulice Litoměřická, za účelem umístění reklamního banneru na plotě sportovního hřiště

Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci akce "754000 - Praha 9, Litoměřická, Vysočanská, Prosecká, Cihlářská" mezi MČ Praha 9 a společností Dial Telecom, a.s.

Vydání souhlasného stanoviska ke stavbě "Revitalizace bytového domu v ulici Sokolovská 965 - 6, Praha 9 - Libeň",dle projektové dokumentace z 4/2020 zpracované spol. PROFIREVIT s.r.o.,Ivana Olbrachta 2591, 272 01 Kladno

Prodloužení nájmu bytu s …., uzavření nové nájemní smlouvy s….., žaloba na vyklizení bytu …

Schválení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku "ZŠ a MŠ Na Balabence - NÁSTAVBA - zvýšení kapacity"

Podání žaloby na úhradu dluhu na…., podání žaloby na vydání bezdůvodného obohacení na…., udělení plné moci k těmto žalobám, povolení splátek dluhu …..

Souhlas s umístěním sídla společnosti - KOPPREA Consulting, s.r.o., IČO: 09283129, na adrese U Svobodárny 1110/12, Praha 9

Uzavření smlouvy o nájmu NJ č. 694/101 v domě čp. 694, ul. Na Harfě 4, Praha 9, k.ú. Vysočany, mezi MČ Praha 9 a spol. Doceria, s.r.o., IČO: 09190031

Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci akce "Praha 9 - Vysočany, ul. Pod Spalovnou, NADLAN, DTS, kVN, kNN" v k.ú. Vysočany mezi MČ Praha 9 a společností PREdistribuce, a.s.

Udělení plné moci k zastupování Městské části Praha 9 ve věcech souvisejících k zajištění inženýrské činnosti na stavbě "Praha 9 - Vysočany, ul. U Elektry, nové kNN - 1. etapa"

změna Nájemní smlouvy č. 2017/OSM/0311/ONAP ze dne 25.9.2017, ve znění Dodatku č.1 a č. 2 uzavřením Dodatku č. 3 mezi MČ Praha 9 a Ing. A.K.

odstoupení MČ Praha 9 od smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 699/3 v k.ú. Vysočany uzavřené v rámci prodeje bytových jednotek oprávněným nájemcům

Nepřijetí trvale nepotřebného majetku v ZŠ Novoborská

Rozšíření zón placeného stání do oblastí Prosek, Střížkov, Krocínka, Nové Vysočany a Poděbradská

Novelizaci Obecně závazné vyhlášky č.12/2008 Sb., hl.m.Prahy, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

Uzavření Dohody o spolupráci k poskytování služeb jednotky požární ochrany MČ Praha 19 pro potřeby MČ Praha 9

Poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy

Schválení odměny ředitelce Divadla Gong - kulturního a vzdělávacího společenského centra

Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad šestým ročníkem kulturního festivalu Open House Praha 2020, který se uskuteční v Praze od 1.-6. září 2020

Schválení žádosti O Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad projektem Sustainable Prague, který je součástí 15. ročníku festivalu Architecture Week Praha

Zpráva o provedené kontrole plnění úkolů z usnesení Rady MČ P9 za I. pol. 2020

Stanovisko RMČ P9 k petici "Za bezpečnou a klidnou Proseckou vyhlídku"

Uzavření smlouvy o výpůjčce za účelem umístění zařízení v rámci projektu MKDS MČ P9 se společenství vlastníků jednotek Vysočanská 548-549

Účast MČ Praha 9 na mezinárodním festivalu Architecture Week Praha

Smlouva o dílo na zhotovení „Urbanistické studie Harfa“

Vyjádření k projednávanému návrhu novely Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy - PSP)

Smlouva o dílo na zhotovení studie „Rehabilitace parteru ulice Drahobejlova v rozsahu úpravy dlažeb, osvětlení, zeleně, mobiliáře a začlenění parteru do rozvoje elektromobility

Smlouva o dílo na zhotovení urbanistické studie navazující na „Urbanistickou studii na část transformačního území T3 Nová Harfa v Praze Hloubětín“ východním směrem k říčce Rokytka a cyklostezce při ul. Poděbradská

Smlouva o dílo na zhotovení urbanistické studie veřejného vybavení při ul. Poděbradská x Elektra x Sousedíkova a navazujících funkčních ploch