Přehled přijatých usnesení ze 13. jednání Rady MČ P9 ze dne 20.7.2021

Přílohy
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2021 o účelovou neinvestiční dotaci na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků v souvislosti s epidemií COVID 19
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru životního prostředí
Navýšení rozpočtu běžných a kapitálových výdajů Odboru správy majetku
Navýšení rozpočtu investičních akcí Odboru školství a evropských fondů
Navýšení rozpočtu výdajů Servisu informačních technologií
Poskytnutí finanční podpory spolku Cesta za snem, z.s., formou peněžního daru
Výběr nejvhodnější nabídky na akci "MŠ Kovářská - Rekonstrukce výměníkové stanice"
Prodloužení nájmu bytové jednotky s manžely xxxxx, skončení nájmu bytu s manžely xxxxxxx, podání žaloby na úhradu dluhu na xxxxxxx, udělení plné moci k této žalobě
Uzavření nové dohody o splátkách dluhu s xxxxxx
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu pozemku parc.č. 1418/4 v k.ú. Vysočany ve vlastnictví hl.m. Prahy pro žadatele xxxxxx
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k žádosti o směnu pozemků, a to pozemku parc.č. 2575/8 a parc.č. 2575/9, oba v k.ú. Kyje ve vlastnictví xxxxxxx za pozemek parc.č. 1725/1 v k.ú. Vysočany ve vlastnictví HMP
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k nabídce na úplatné nabytí pozemků parc. č. 4010, parc. č. 4011/1, parc. č. 4011/3 a parc. č. 4102/1, všechny v k.ú. Libeň, Praha 9 z vlastnictví společnosti České dráhy a.s. do vlastnictví HMP.
Podání výpovědi ze smlouvy o nájmu č. NAP/83/01/021375/2015 ze dne 26.2.2016 na pronájem části pozemku parc.č. 1939/15, k. ú. Vysočany panu M. Cabejškovi, IČO: 47149337
Změna Nájemní smlouvy č. 2017/OSM/0311/ONAP ze dne 25.9.2017, ve znění Dodatku č.1,č.2 a č.3 uzavřením Dodatku č. 4 mezi MČ Praha 9 a xxxxx
Uzavření dohody o uznání a o splátkách dluhu na doplnění jistoty spojené s nájmem nebytové jednotky č. 567/603, ul. Na Břehu 567/7, Praha 9, Danielem Preisem, IČO: 45746184
Uzavření Dohody o udělení souhlasu s postoupením Smlouvy o nájmu č. 0160/92/OOS, ze dne 10.12.1992 ve znění Dodatku č. 1, ze dne 13.05.1996, Dodatku č.2 ze dne 24.03.1998 a Dodatku č.3 ze dne 29.04.2005, na pronájem NJ č.1180/101 v domě č.p. 1180, ul. U Svobodárny č.o. 14, Praha 9, a změnu smlouvy uzavřením Dodatku č.4
Uzavření dohody o skončení nájmu NJ č. 567/601 v domě č.p. 567, ul. Sokolovská č.o.306, Praha 9, se spol. GET INSPIRED, s.r.o., ke dni 30. 07. 2021
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 1808/2 v k.ú. Vysočany v rámci akce "HVP PRO BYTOVÝ DŮM INSPIRACE NAD ROKYTKOU, PRAHA" pro spol. Pražská teplárenská, a.s.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 1992/1 v k.ú. Vysočany v rámci akce "Buňkoviště pro stavbu objektů Nová Harfa XY" pro spol. FINEP Harfa k.s.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 3144/2 a parc.č. 3926 vše v k.ú. Libeň v rámci akce "Rekonstrukce SZ, Praha 9, č. akce 1000096/5, 5. etapa Sokolovká - Českomoravská" pro spol. Technická správa komunikací hl.m. Prahy
Uzavření dohody o udělení souhlasu s postoupením Smlouvy o nájmu č. 26/96 ze dne 28. 02. 1996, ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č.2 a Dodatku č. 3, na pronájem NP v domě č.p. 358, Jablonecká 25, Praha 9 a uzavřením Dodatku č.4 mezi MČ Praha 9 a paní Ivanou Matičkovou, IČO: 61040886
Revokace usnesení Rady MČ Praha 9 č. Us RMČ 670/20 ze dne 14.12.2020 v rámci žádosti o stanovisko ke směně pozemků, a to části pozemku parc. č. 171 a části pozemku parc.č. 172/1, oba v k.ú. Střížkov, ve SJM xxxxxxxxza část poz. parc.č. 191 k.ú. Střížkov ve vlastnictví hl.m. Prahy
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci akce "Praha - Prosek, Vysočanská č.p. 570, rozšíření kNN, S-146137" k pozemkům parc.č. 628/177, 628/179 a 628/180 vše v k.ú. Prosek mezi MČ Praha 9 a společností PREdistribuce, a.s.
Změna smlouvy o dílo č. 2019/OSM/0173/DDIL "Rekonstrukce historické budovy U Brabců" ze dne 10. 6. 2019 uzavřením dodatku č. 3 mezi MČ Praha 9 a firmou PP53, a.s.
Výběr nejvhodnější nabídky - MŠ U Vysočanského pivovaru - revitalizace zahrady – dokončení
Uzavření Smlouvy o nájmu NJ č. 781/102 v domě č.p. 781, ul. Nemocniční 14, Praha 9, k.ú. Vysočany, mezi MČ Praha 9 a paní Nataliyí Fizer Niklovou, IČO: 28908678
Schválení přijetí finančního daru Základní školou Špitálská
Stanovisko obce k zápisu mateřské školy Maxík - jazyková škola a jesle, s.r.o. do školského rejstříku MŠMT
Rezignace ředitelky MŠ Pod Krocínkou a pověření vedením MŠ Pod Krocínkou
Prodloužení funkčního období ředitelky ZŠ Novoborská
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad Světovým pohárem v tanci na vozíku
Udělení ocenění významným osobnostem Městské části Praha 9
Poskytnutí finančího daru z výtěžku sběru papíru v ZŠ Novoborská pro ZŠ Moravská Nová Ves
Revokace usnesení RMČ č. 238/21 ze dne 25.5.2021
Udělení plné moci Mgr. Františku Steidlovi ve věci „Předžalobní výzvy – narušování veřejného pořádku Prosecká vyhlídka“
Udělení plné moci k zastupování Městské části Praha 9 v řízení vedeném Obvodním soudem pro Prahu 9 pod sp. zn. 19 C 174/2021 a 17 A 62/202
Odvolání a jmenování členů volených orgánů obchodní společnosti HORTUS správa zeleně s.r.o. a schválení smluv o výkonu funkce