Přehled přijatých usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, ze dne 23. 6. 2020

Přílohy

Předložení dokončené Urbanistické studie Poděbradská na část transformačního území T3 Nová Harfa v Praze Hloubětín na základě zadání MČ Praha 9

Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích parc. č. 1823/25, 1823/4, 1816/1,1809/1,1809/2, 1808/44, 1805/1, 1805/2, 1805/17, 1805/18, 1805/19, 1805/20, 1805/21, 1805/22, 1805/23, 1805/24, 1805/25, 1805/26, 1805/27, 1805/28, při ulici Modrého, katastrální území Vysočany, Praha 9

Komplexní rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2019

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o investiční dotaci na akci ZŠ a MŠ Na Balabence - rozšíření kapacity

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o účelovou dotaci na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru

Vyúčtování záloh na poskytované služby za rok 2019 od Ústavu Sociální služby Praha 9, z.ú.

Zvýšení rozpočtu Městské části Praha 9 roku 2020 o převod 100% podílu Městské části Praha 9 na celkové daňové povinnosti hl.m.Prahy na DPPO za zdaňovací období roku 2019

Rozdělení účelových dotací určených na podporu nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 9, které dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu mládeže, Dotační program - SPORT 2020 - Provoz a nájmy sportovních zařízení

Schválení zprávy o provedení inventarizace majetku hlavního města Prahy, Městské části Praha 9 a příspěvkových organizací jí zřizovaných za rok 2019

Změna Zásad prodeje bytů z majetku hlavního města Prahy svěřených do správy Městské části Praha 9 oprávněným nájemcům, tzv. privatizace

Schválení záměru prodeje bytových jednotek v bytovém domě vytipovaném k výstavbě půdních bytů - Skloněná č.p. 549/8, P9, k.ú. Vysočany a schválení kupní ceny

Schválení záměru prodeje bytových jednotek v bytovém domě vytipovaném k výstavbě půdních bytů – Novovysočanská 589, P9, k.ú. Vysočany a schválení kupní ceny

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Sokolovská č.p. 608/312, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Na Břehu 567/7, Na Břehu 567/9, Sokolovská 567/306, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Poštovská č.p. 460-462, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Poštovská č.p. 807/11, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Klíčovská č.p. 351/2, 352/4, 353/6 a 354/8 v k.ú. Prosek, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Letňanská č.p. 329, 330, 341, k.ú. Prosek, P9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Jablonecká č.p. 360/21 – č.p. 361/19, k.ú. Střížkov, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Poštovská č.p. 744/9, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p. 550/77 – č.p. 551/75, k.ú. Prosek, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.552/73 - č.p.553/71, k.ú. Prosek, Praha 9

Vydání nesouhlasného stanoviska k pronájmu, příp. odkupu částí pozemků parc.č. 1121/52 v k.ú. Prosek a parc..č. 515/65, parc.č. 845/1, parc.č. 515/25 v k.ú. Střížkov

Prodej části pozemku parc.č. 640/37 v k.ú. Prosek

Schválení záměru prodat pozemek parc.č. 69/2, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez čísla popisného/evidenčního, k.ú. Vysočany

Odejmutí nemovitých věcí v k.ú. Vysočany ve vlastnictví hlavního města Prahy ze správy MČ Praha 9

Záměr nabytí pozemku parc. č. 1669/5 v k.ú. Vysočany, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9

Přijetí opatření ke zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID-19 pro nájemce nebytových objektů a prostor MČ Praha 9

Záměr nabytí nemovitých věcí v k.ú. Vysočany z vlastnictví ČR, s právem hospodařit Česká pošta, s.p., do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9

Záměr nabytí nemovitých věcí v k.ú. Prosek do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9

Odstoupení MČ Praha 9 od Smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky uzavřené v rámci prodeje bytových jednotek oprávněným nájemcům a uzavření Souhlasného prohlášení o vlastnickém právu k jednotce v k.ú. Prosek

Zápisy z KV a FV ZMČ P9

Hlasování