Přehled přijatých usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 9.5.2023

Přílohy
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o účelovou dotaci na výkon sociální práce
Informace k usnesení ZHMP č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022
Účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných Městskou částí Praha 9 za r.2022
Převod finančních prostředků mezi fondy MŠ U Nové školy
Navýšení rozpočtu investic Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy
Změna rozpočtu v rámci kapitoly Bezpečnost
Schválení účetní závěrky Městské části Praha 9 za rok 2022
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o prostředky k financování projektů v oblasti prevence kriminality
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 r. 2023 o účelovou dotaci na projekt Integrace cizinců
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o neinvestiční dotaci na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o účelovou dotaci na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
Převod finančních prostředků v rámci rozpočtu kapitoly Školství
Povolení splátek nedoplatku na vyúčtování služeb xxx
Uzavření dohody o přistoupení k dluhu, o uznání dluhu a o splátkách dluhu s xxx
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 1121/55 v k.ú. Prosek, Praha 9, mezi MČ Praha 9 a LA Golden s.r.o., IČO: 10880861
Uzavření dohody o skončení nájmu nebytové jednotky č. 364/101 v budově čp. 364, ul. Jablonecká č.o. 13, k.ú. Střížkov, Praha 9, založeného smlouvou o nájmu č. 100/97 ze dne 5. 08. 1997, mezi MČ Praha 9 a Renátou Kubovou, IČO: 61039918
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky v k.ú. Prosek v rámci akce "Trasy Vodafone v ulicích Na Vyhlídce, Valečovská, Litoměřická, Praha 9" pro spol. Vodafone Czech Republic a.s.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 2069 a parc.č. 294 v k.ú. Vysočany v rámci akce "Rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodního řadu, ul. Pod Krocínkou, Ke Klíčovu, Pod Pekárnami, Praha 9" pro Pražskou vodohospodářskou společnost, a.s.
Uzavření Dohody o udělení souhlasu s postoupením Smlouvy o nájmu č. 162/2000 ze dne 10.04.2000, ve znění Dodatku č.1 ze dne 07.12.2012 na pronájem NJ č. 1255/101 v domě č.p. 1255, ul. Drahobejlova č.o. 43, Praha 9 a změnu Smlouvy označenou jako Dodatek č.2

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky v k.ú. Prosek a v k.ú. Střížkov v rámci akce "Obnova kVN, kNN RS 1750-1160" pro spol. PREdistribuce, a.s.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 615/10, 1123/1,1123/10,1373 a 301 v k.ú. Prosek v rámci akce "Stavební úpravy NTL plynovodu v ul. Nad Šestikopy, Pískovcová a okolí, Praha 9" pro spol. Pražská plynárenská distribuce, a.s.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 515/25, 515/26, 515/27, 515/29 a 515/41 v k.ú. Střížkov v rámci akce "Sdělovací optická trasa TR Letňany - RS 1750" pro spol. PREdistribuce, a.s.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 628/5, 628/153, 628/157, 628/181, 628/189, 628/191 a 628/201 v k.ú. Prosek v rámci akce "Stavba č. 08268 Rokytka, etapa 0011 ulice Litvínovská, Bílinská a Veltruská" pro HMP
Schválení souhlasu MČ Praha 9 jako vykonavatele práv vlastníka k pozemkům parc.č. 3144/1, parc. č. 3144/2, 3144/4 a 3144/5, k.ú. Libeň s dočasnou stavbou čerpací stanice pohonných hmot SHELL Balabenka, ve vlastnictví společnosti Shell Czech Republic a.s., IČO:15890554
Prodloužení nájmu bytové jednotky/bytu s xxxx
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k uzavření dohody s ÚZSVM o společném prodeji spoluvlastnických podílů ve výběrovém řízení
Vyjádření zájmu o získání nemovitých věcí nabídnutých Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových do budoucí svěřené správy městské části Praha 9
Uzavření Dohody o započtení pohledávek mezi MČ Praha 9 a xxxx
Návrh odpovědi na petici proti realizaci stavby nazvané "Rezidence u Rokytky k.ú. Vysočany"
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad aletickými závody pro nejmenší děti s rodiči, které pořádá sportovní oddíl Atletika človíček
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad galavečerem bojových sportů Heroes Gate 27, který se koná dne 27. 5. 2023 ve sportovní hale UNYP ARENA, Kovanecká 27, Praha 9
Povolení výjimky ze zákazů stanovených obecně závaznou vyhláškou č.6/2001 Sb. hl. m. Prahy, o ochraně veřejné zeleně
Schválení odměny ředitelce Divadla Gong - KVS centra
Schválení žádosti o změně účelu čerpání dotace SPORT 2022,smlouva č. 2022/OE/0092/DDOT- na opravy a rekonstrukce sportovišť Spartak Hrdlořezy, z.s.
Uzavření kupní smlouvy a smlouvy o dílo s dodavatelem EXPRESS ELEVATORS s.r.o. na dodávku a montáž bezstrojovnového výtahu v budově Úřadu MČ Praha 9