Přehled přijatých usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 7.5.2024

Přílohy
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2024 o finanční prostředky na realizaci projektu v rámci Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2024
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2024 o účelovou dotaci v rámci Programů primární prevence ve školách a školských zařízeních
Zvýšení rozpočtu příjmů a výdajů roku 2024 o účelovou dotaci na realizaci protidrogové politiky na místní úrovni v rámci Programu adiktologických služeb
Úprava rozpočtu investic Odboru správy majetku
Vrácení části příspěvku na výkon pěstounské péče
Navýšení rozpočtu investic Odboru vnitřní správy
Vrácení nedočerpané dotace na projekt EU - MAP III
Záměna zdrojů financování výdajů v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny - kompenzace ze SR
Záměna zdrojů financování výdajů v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny - kompenzace ze SR MF ČR
Převod finančních prostředků mezi fondy ZŠ Litvínovská 500
Navýšení rozpočtu výdajů Odboru dopravy
Úprava rozpočtu běžných výdajů Odboru školství
Navýšení rozpočtu výdajů Odboru správy majetku
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci akce "11010-113540, FTTX_P_FIS_PRHRD1_Praha_Hrdlořezy_Z-OK" mezi MČ Praha 9 a společností CETIN a.s.
Uzavření smlouvy o nájmu pozemků parc.č. 182/36, 182/37 a 182/38 v k.ú. Prosek, mezi MČ Praha 9 a Stavebním bytovým družstvem STAVEG, IČO: 00222895 a schválení souhlasu MČ Praha 9 jako vykonavatele práv vlastníka k pozemkům parc.č. 182/36, 182/37 a 182/38 v k.ú. Prosek s dočasnou stavbou 19ti řadových garáží ve vlastnictví Stavebního bytového družstva STAVEG, IČO:00222895
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 3110/3 v k.ú. Libeň, mezi MČ Praha 9 a Sabirem Saliji, IČO: 05729220
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 628/180 v k.ú. Prosek, mezi MČ Praha 9 a Jiřím Šrámkem, IČO: 42527660
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 640/69 v k.ú. Prosek, mezi MČ Praha 9 a TZ Reality s.r.o., IČO: 05026831
Schválení stanoviska ke vstupu na pozemky parc.č. 1014/37 v k.ú. Vysočany a parc.č. 1651/177 v k.ú. Hloubětín v rámci akce "FTTH_Praha9_Vysočany_jih PRVYS2 – 11010-101908" pro spol. CETIN a.s.
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1395/1, 1395/11, 1704, 1705, 1706 v k.ú. Vysočany a parc.č. 1121/25 v k.ú. Prosek mezi společností PREdistribuce, a.s. a MČ P9
Schválení stanoviska ke vstupu na pozemky v k.ú. Vysočany v rámci akce "1198048 Praha 9, Poštovská, Pod Strojírnami, U Vysočanského pivovaru" pro spol. Quantcom, a.s.
Schválení stanoviska ke vstupu na pozemky v k.ú. Hrdlořezy v rámci akce "Praha - polygon 48" pro spol. Vodafone Czech Republic a.s.
Schválení změn Mandátních smluv s TOMMI holding s.r.o.
Povolení splátek nedoplatku na vyúčtování služeb xxxx
Prodloužení nájmu bytové jednotky xxxx
Uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu s panem xxxx a nájemní smlouvy k bytu se xxxx
Schválení zaslání písemného projevu vůle nepokračovat v nájmu bytu xxxxx
Vydání souhlasného stanoviska k akci "Revitalizace bytového domu v ulici Nad Krocínkou 375-376, Praha 9" dle projektové dokumentace pro stavební povolení z 1/2024 zpracované xxxx
Vydání souhlasného stanoviska ke stavebnímu záměru "Rodinný dům Hrdlořezy" dle projektové dokumentace pro vydání společného povolení z 11/2023 zpracované Optim projekt s.r.o.
Schválení stanoviska ke vstupu na pozemky parc.č. 1979/2 a 1980/2 v k.ú. Vysočany pro spol. FINEP Hloubětín a.s.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu pozemků a spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Hloubětín
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu části pozemku 500/49 v k.ú. Střížkov
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu části pozemku parc.č. 524/1 v k.ú. Hrdlořezy
Změna Smlouvy o pachtu nemovitých věcí ze dne 11.04.2022 označenou jako Dodatek č.1, mezi MČ Praha 9 a společností Devátá rozvojová a.s., IČO 27944603, se sídlem Jablonecká 322/70, P9
Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sítě elektronických komunikací na adrese Novovysočanská 589/7
Úprava výše nájemného za parkovací stání ve 3.NP (nekrytá část) v Parkovacím domě Prosek
Svěření části pozemku v k.ú. Prosek ve vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9
Uzavření Smlouvy o Dílo č. 2024/OSM/0060/DDIL k provedení stavby:"ZŠ Novoborská 371_Atrium_hrubá stavba" mezi Městskou částí Praha 9 a firmou BAZAS s.r.o.
Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic za I. čtvrtletí 2024
Odpověď na petici zaměstnanců Mateřské školy Kovářská
Vzdání se funkce vedoucího Odboru občansko správního ÚMČ Praha 9
Změny ve složení Komise rozvoje území a Komise školské RMČ P9
Schválení Smlouvy o propagaci mezi Kolektory , a.s. a MČ Praha 9
Svolání 6. zasedání ZMČ Praha 9, vč. návrhu pořadu zasedání