Přehled přijatých usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 11.5.2021

Přílohy
Zpráva o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 9 v průběhu roku 2020
Schválení odpisových plánů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 9
Schválení účetní závěrky Městské části Praha 9 za rok 2020
Účetní závěrky příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 9 za rok 2020
Převod mezi fondy MŠ Novoborská
Navýšení rozpočtu výdajů Odboru správy majetku
Navýšení a úprava rozpočtu výdajů kapitoly Školství
Uzavření nájemní smlouvy k bytu s xxxxx a prodloužení nájmu bytu s xxxxxx
Povolení splátek nájemného manželům xxxx
Uzavření Smlouvy o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti v rámci akce "Eletrifikace Bus linky 140" v k.ú. Vysočany mezi MČ Praha 9 a společností Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciové společnosti
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky v k.ú. Prosek v rámci akce "Metropolitní síť dobíjecích stanic PRE, Praha 9 - Prosek Park Přátelství" pro spol. Pražská energetika, a.s.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 500/7 v k.ú. Střížkov v rámci akce "Metropolitní síť dobíjecích stanic PRE, Praha 9, Lovosická - Parkoviště Poliklinika Prosek, stojan, k.ú. Střížkov" pro spol. Pražská energetika, a.s.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 1056 v k.ú. Vysočany v rámci akce "Metropolitní síť dobíjecích stanic PRE, Praha 9 - Vysočany, Nemocniční, TSM Sokol" pro spol. Pražská energetika, a.s.
Změna Smlouvy o nájmu č. 2021/OSM/0029/ONAN ze dne 23.02.2021 na úpravu výše plateb nájemného v nebytové jednotce 1413/105 v budově č.p. 1413, ulice Drahobejlova č.o. 41, k.ú. Libeň, mezi MČ Praha 9 a paní Thi Phuong Pham, IČO: 6721277, uzavřením Dodatku č.1
Uzavření dohody o skončení Smlouvy o nájmu nebytového prostoru v domě č.p. 297, ulice Na Břehu č.23, Praha 9 - Vysočany, s paní K. Kučerovou, IČO: 04627474, ke dni 30.06.2021
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 628/180 v k.ú. Prosek, Praha 9, mezi MČ Praha 9 a panem Jiřím Šrámkem, IČO:42527660
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 640/69 v k.ú. Prosek, Praha 9, mezi MČ Praha 9 a společností TZ Reality, s.r.o., IČO:05026831
Přijetí opatření ke zmírnění ekonomických důsledků z důvodu omezení šíření nemoci COVID-19 pro Association Club Sparta Praha z.s. a Rugby Club Sparta Praha, spolek
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k pronájmu části pozemku parc.č. 640/33 o výměře cca 6 m2 v k.ú. Prosek ve vlastnictví hl.m. Prahy Společenství vlastníků Kytlická 780
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k výkupu pozemků parc.č. 1686/1 o výměře 10313 m2 a parc.č. 1694/8 o výměře 1140 m2 oba v k.ú. Vysočany ve vlastnictví Kláštera dominikánů Praha do vlastnictví hl.m.Prahy
Vydání nesouhlasného stanoviska k prodeji spoluvlastnického podílu 295/560 na nemovitostech k. ú. Libeň, pozemku parc. č. 3247, jehož součástí je stavba čp.1092
Podání výpovědi z nájmu bytu xxxx
Změna Smlouvy o nájmu č. 2019/OSM/0178/ONAN ze dne 5. 06. 2019 ve znění Dodatku č.1 ze dne 27. 08. 2019, uzavřením Dodatku č.2, mezi MČ Praha 9 a společností Central Park Prosek s.r.o., IČO:07901411
Informace o proběhlém testování PCR v ZŠ a MŠ Prahy 9