Přehled přijatých usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 10.5.2022

Přílohy
Zpráva o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 9 v průběhu roku 2021
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o dotaci z titulu doplnění dodatečného finančního vztahu k MČ HMP z rozpočtu HMP
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o investiční dotaci na akci Výstavba ZŠ a MŠ U Elektry
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o účelovou dotaci na podporu aktivit v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni
Poskytnutí účelového investičního příspěvku MŠ Veltruská
Navýšení a úprava rozpočtu výdajů Servisu informačních technologií
Navýšení rozpočtu výdajů Odboru školství a evropských fondů
Schválení účetní závěrky Městské části Praha 9 za rok 2021
Zajištění průběhu voleb do ZHMP a ZMČ Praha 9
Vrácení části dotace poskytnuté ZŠ Litvínovská 600 z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II
Smlouva o používání KB eTradingu
Poskytnutí účelového příspěvku ZŠ a MŠ Na Balabence
Prodloužení nájmu bytu s xxxxx
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 2069 v k.ú. Vysočany v rámci akce "Praha 9 - Vysočany, Ke Klíčovu, úprava sítě VN - vyspojkování RS 3280" pro spol. PREdistribuce, a.s.
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci akce "Praha 9 - Podkovářská, nový kNN" k pozemku parc.č. 1825/4 v k.ú. Vysočany mezi MČ Praha 9 a společností PREdistribuce, a.s.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 1669/1 a parc.č. 2032 v k.ú. Vysočany v rámci akce „NOVOSTAVBA - VINAŘSTVÍ KELERKA - PROSEK" pro xxxx
Vydání souhlasného stanoviska ke stavbě "Zateplení obálky a snížení energetické náročnosti bytového domu - 64b.j." dle dokumentace pro stavební povolení z 3/2022 zpracované spol. INGPRO CZ s.r.o.,Na Náspu 3057, 190 00 Praha 9, IČO: 01783084
Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic za I. čtvrtletí roku 2022
Uzavření objednávek na zpracování materiálů k připomínkování aktuální podoby návrhu Metropolitního plánu
Zpráva k centralizovanému nákupu elektrické energie na období 2023 – 2024
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro výběrové řízení - "Časopis Devítka - vydavatelské a tiskové služby"
Vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro zadávací řízení - "Služby telefonního operátora MČ Praha 9"
Přerozdělení úkolů z usnesení 17.ZMČ