Přehled přijatých usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9 ze dne 11. 2. 2020

Přílohy

Rozpočet MČ Praha 9 na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu MČ P9 na roky 2021-2025

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p. 546-547, k.ú. Prosek, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p. 548-549, k.ú. Prosek, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Poštovská č.p. 744, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Kurta Konráda č.p. 567, k.ú. Libeň, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Letňanská č.p. 329, 330 a 341, k.ú. Prosek, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě U Vysočanského pivovaru č.p. 288, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě K Moravině 1872, k.ú. Libeň, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Pod Strojírnami 771, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Kolbenova č.p. 650, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Mlékárenská č.p. 292, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví nebytové jednotky, garáže č. 465 v objektu čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek

Svěření pozemků z vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ P9

Odejmutí pozemku v k.ú. Vysočany ze správy MČ Praha 9 ve vlastnictví hlavního města Prahy

Prominutí poplatků a úroků z prodlení

Úprava podmínek připojení MČ Praha 9 k celoměstskému parkovacímu systému – ZPS

Souhlas s aktualizovaným řešením a koncepcí Městského okruhu

Poskytnutí měsíční odměny neuvolněným členům ZMČ Praha 9

Zpráva o plnění úkolů z usnesení ZMČ P9 ke dni 28. 1. 2020

Informační zpráva o činností RMČ P9 v II. pol. 2019

Zápisy z KV a FV ZMČ P9

Hlasování 8. ZMČ