Přehled přijatých usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 25.4.2022

Přílohy
Poskytnutí dotací z rozpočtu Městské části Praha 9 v roce 2022
Přijetí finančního daru od společnosti CENTRAL GROUP 49.investiční s.r.o.
Navýšení rozpočtu kapitálových výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy na investiční akci "Terénní úpravy pozemku č. 3052/2 v k.ú. Libeň – sportovní hala"
Poskytnutí dotace Fotbalovému klubu SK Praga Vysočany, z.s.
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy na pomoc občanům Ukrajiny
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy na opravu viničního sloupu na Proseku
Schválení odpisových plánů příspěvkových organizací zřízených MČ P9
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o účelovou dotaci ze SR z MV na projekt Integrace cizinců na MČ Praha 9
Uzavření nájemních smluv s vítězi VŘ na pronájem bytů za smluvní nájemné
Povolení splátek dluhu xxxx, skončení nájmu bytové jednotky s xxxx dohodou
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 500/3 v k.ú. Střížkov v rámci akce "Praha 9, doplnění VO v ulici Žandovská" pro HMP
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 500/4, parc.č. 500/6 a parc.č. 500/11 v k.ú. Střížkov v rámci akce "P 9, doplnění VO v ulici Lovosická" pro HMP
Podání žaloby na úhradu dluhu na paní xxx a udělení plné moci k této žalobě
Uzavření smlouvy o nájmu nebytové jednotky č. 561/102 v přízemí domu čp. 561 ul. Vysočanská 63, Praha 9, k.ú. Prosek, mezi MČ Praha 9 a společností Rajvyrobku.cz s.r.o., IČO: 09538771
Souhlas s umístěním sídla společnosti Kamelie s.r.o., IČO: 62578065, na adrese U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9
Uzavření Dohody o udělení souhlasu s postoupením Smlouvy o nájmu č. 2020/OSM/0273/ONAN ze dne 21.12.2020 ve znění Dodatku č.1 ze dne 04.02.2022, na pronájem NJ č. 227/102 v domě č.p. 227, ul. Sokolovská č.o. 264, Praha 9, a změnu smlouvy označenou jako Dodatek č.2
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 628/180 v k.ú. Prosek, Praha 9, mezi MČ Praha 9 a panem xxxx, IČO: 42527660
Prodloužení nájmu bytu s xxxx
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k nabytí pozemku parc.č. 3915/2 k.ú. Libeň ve vlastnictví Dopravního podniku hl.m. Prahy a.s. do vlastnictví HMP, případně převodu do vlastnictví třetí osoby
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji části pozemku parc.č. 304/1 v k.ú. Prosek o výměře cca 1,5 m2 xxxx
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k žádosti o směnu pozemků, a to části pozemku parc. č. 1722/1 v k.ú. Vysočany o výměře cca 900 m2 ve vlastnictví společnosti DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. za část pozemku parc. č. 1721 v k.ú. Vysočany o výměře cca 2 990 m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji pozemku parc.č. 1668/3 o výměře 17 m2 a části pozemku parc. č. 1668/2 o výměře cca 83 m2, oba v k.ú. Vysočany, spolku TJ AVIA Čakovice, z.s.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke směně pozemků mezi HMP, společností Statek Velká Chuchle – COMPANY ONE, s.r.o. a společností Statek Velká Chuchle, a.s., a to pozemku parc. č. 1718/2, parc.č. 1721 a parc.č. 1726/1, všechny v k.ú. Vysočany ve vlastnictví hl.m. Prahy za pozemek parc. č. 1479/7, parc.č. 1479/8 parc.č. 1479/9, všechny v k.ú. Klánovice, ve vlastnictví Statek Velká Chuchle, a.s. a pozemek parc.č. 428/3 k.ú. Petrovice ve vlastnictví Statek Velká Chuchle – COMPANY ONE, s.r.o.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu části pozemku parc.č. 1965/1 (dle GP přisloučeno k poz. parc.č. 1965/5), pozemku parc.č. 1965/4, parc.č. 1965/5 (dle GP o nové výměře 46 m2) a parc.č. 1965/3, všechny v k.ú. Vysočany ve vlastnictví HMP společnosti ZUKR, stavební firma, spol. s r.o.
Uzavření smlouvy o nájmu nebytové jednotky - garáže č. 856/433 ve 4. patře domu čp. 856, ul. Lovosická 2a, Praha 9, k.ú. Prosek, mezi MČ Praha 9 a xxxx
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k majetkoprávnímu vypořádání spoluvlastnických podílů formou směny pozemků v k.ú. Střížkov a v k.ú. Libeň mezi společností BEK Construction spol. s r.o. a hl. m. Prahou
Stanovení platu ředitelům ZŠ a MŠ
Ukončení mezinárodního partnerství v projektu EU: COOP FWD
Schválení výše nájemného v Domě s pečovatelskou službou
Schválení odměny ředitelce Divadla Gong - kulturního a vzdělávacího společenského centra
Uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2017/OVS/0026/DDIL se společností Český Domov Media House s.r.o.
Schválení Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – Časopis Devítka – vydavatelské, tiskové a distribuční služby
Připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Změna smlouvy č. 2019/OSM/0412/OINO o pachtu pozemku p. č. 9/1,
jehož součástí je stavba č. p. 2, pozemku p. č. 9/2 a pozemku p. č. 10,
v k.ú. Prosek, ze dne 10. 9. 2019 mezi MČ Praha 9, IČO: 00063894 a
společností Devátá rozvojová a.s., se sídlem Jablonecká 322/70, Praha
9, IČO: 27944603, označenou jako Dodatek č.1