Přehled přijatých usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 18.4.2023

Přílohy
Zpráva o bezpečnostní situaci na území MČ P9 v průběhu roku 2022
Úprava rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o snížení finančních prostředků na výkon pěstounské péče
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o náhradu výdajů na pohřbení zemřelého
Vrácení části dotace přijaté v rámci OPVVV na realizaci akce EU Šablony II ZŠ Špitálská
Změna rozpočtu v rámci kapitoly Bezpečnost
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o účelovou dotaci na výdaje na zajištění ubytování občanů Ukrajiny
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky v k.ú. Střížkov a v k.ú. Prosek v rámci akce "Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská" pro HMP
Uzavření dohody o skončení nájmu nebytové jednotky - garáže č. 856/435 v domě č.p. 856, ulice Lovosická, Praha 9, k.ú. Prosek, založeného smlouvou o nájmu č. 2015/OSM/0046/ONAN ze dne 5.2.2015, s Patrikem Bílem, IČO: 86583441
Souhlas s umístěním sídla společnosti HUKA s.r.o., IČO: 09062319, na adrese Sokolovská 967/187, Praha 9
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k nabytí pozemku parc. č. 1117/2 o výměře 754 m2 v k.ú. Vysočany z vlastnictví České republiky, zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hl.m. Prahy
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 628/180 v k.ú. Prosek, Praha 9, mezi MČ Praha 9 a Michaelou Procházkovou, IČO: 06017851
Schválení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku "Vestavba atria v ZŠ Litvínovská 600"
Uzavření Smlouvy o nájmu nebytové jednotky - garáže č. 856/351 v domě č.p. 856, ulice Lovosická, Praha 9, k.ú. Prosek, s xxxx
Změna smlouvy o umístění zařízení č. pronajímatele NAO/OSM/552/2011-č.12442A a č. nájemce 045078-000-00 ze dne 22.12.2011, ve znění Dodatků č. 1 - 4, označenou jako Dodatek č.5 se společností T-Mobile Infra CZ, s.r.o.
Uzavření dohody o skončení nájmu nebytové jednotky č. 569/102 v budově čp. 569,ul. Vysočanská č.o. 47, k.ú. Prosek, Praha 9, založeného smlouvou o nájmu č. 2021/OSM/0205/ONAN ze dne 15. 09. 2021, mezi MČ Praha 9 a Nikou Šťastnou, IČO: 68368658
Změna Nájemní smlouvy č. OSM/Rek/003/07 ze dne 30.3.2007 ve znění pozdějších dodatků č. 1 - 5 mezi MČ Praha 9 a společností LoBy, s.r.o. označenou jako Dodatek č.6
Prodloužení nájmu bytu/bytové jednotky s manžely xxxx, uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce xxx a skončení nájmu bytové jednotky s xxxx
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji části pozemku parc.č. 650 o výměře cca 175 m2 v k.ú. Prosek ve vlastnictví hl.m. Prahy xxx
Změna nájemní smlouvy č. 11051998 ze dne 11.05.1998, ve znění Dodatků č.1 až 4, označenou jako Dodatek č.5 a schválení souhlasu MČ Praha 9 jako vykonavatele práv vlastníka k pozemkům parc.č. 182/36, 182/37 a 182/38, v k.ú. Prosek s dočasnou stavbou 19ti řadových garáží ve vlastnictví Stavebního bytového družstva STAVEG, IČO:00222895c
Odměny ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 9
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého Základní školou Novoborská
Schválení platu ředitele ZŠ Špitálská
Schválení výše nájemného v Domě s pečovatelskou službou organizace Sociální služby Praha 9 z.ú.
Změna smlouvy o zajištění redakční činnosti při vydávání časopisu Devítka s Mgr. Marií Kurkovou ve znění Dodatku č. 1
Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti Devátá rozvojová
Odvolání a jmenování člena dozorčí rady společnosti HORTUS správa zeleně s.r.o.
Uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce s manžely xxx
Navýšení rozpočtu investic Odboru správy majetku