Přehled přijatých usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 16.4.2019

Přílohy

Zpráva o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 9 v průběhu roku 2018

Vyhlášení dotačních programů pro rok 2019

Záměr budoucího pachtu parkovacích domů Podvinní a Litoměřická

Revitalizace parku Na Balabence - odvodnění chodníků

Navýšení rozpočtu běžných výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy

Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 640/43 a parc.č. 1180/4 vše v k.ú. Prosek pro spol. PREdistribuce a.s. zast. spol. Elektro HC, s.r.o.

Prodej části pozemku parc.č. 94/1 v k. ú. Hrdlořezy

Podání výpovědi ze smlouvy o nájmu č. NAP/OSM/343/2010 ze dne 31.8.2010 na pronájem části pozemku parc.č. 662/4 v k. ú. Malešice panu Karlu Rysovi,IČO:1227498

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě U Vysočanského pivovaru č.p. 459/17, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Poštovská č.p. 744/9, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Poštovská č.p. 807/11, k.ú. Vysočany, P9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Poštovská č.p. 460-462, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.552/73 - č.p.553/71, k.ú. Prosek, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.554/69 - č.p.555/67, k.ú. Prosek, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.550/77 - č.p.551/75, k.ú. Prosek, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.546/85 - č.p.547/83, k.ú. Prosek, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Jablonecká č.p.354/33 - č.p.355/31, k.ú. Střížkov, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Jablonecká č.p.360/21 - č.p.361/19, k.ú. Střížkov, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Jablonecká č.p.352/37 - č.p.353/35, k.ú. Střížkov, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě K Moravině 1872, k.ú. Libeň, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Mlékárenská 292, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Na Břehu 297, k.ú. Vysočany, Praha 9

Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Na Břehu 699, k.ú. Vysočany, Praha 9

Vydání souhlasu s postoupením smlouvy o nájmu č. 108/97 ze dne 23.10.1997 a změnu smlouvy uzavřením Dodatku č.6 mezi MČ Praha 9 a spol. Rybí ráj s.r.o., IČO:07043538

Změna Smlouvy o nájmu č. NAN/OSM/126/2012 ze dne 17.5.2012 uzavřením Dodatku č.4, mezi MČ Praha 9 a spol. Káva 9 s.r.o., IČO:05928401

Podání žaloby na úhradu dluhu na paní K.B., udělení plné moci k této žalobě

Skončení nájmu bytu s paní E. B.

Informace o nesplnění podmínek M.S.

Souhlas s úpravou smluvního zákazu zatížení jednotky, Praha 9

Uzavření Smlouvy o výpůjčce na pozemky parc.č. 1939/3,1939/4, 1939/5, 1939/6, 11939/7, 1939/8, 1939/9,1939/12, 1939/13, 1939/14 a 1939/16 v k.ú. Vysočany mezi spol.Property Sokolovská, s.r.o., IČ: 03633039 a MČ Praha 9

Směna pozemků v k.ú. Vysočany

Odkoupení částí pozemků parc.č. 2395/2 a parc.č. 2393/2 v k.ú. Hloubětín

Svěření pozemků v k.ú. Hrdlořezy z vlastnictví hl.m.Prahy do správy MČ Praha 9

Převod pozemků od ČR zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových

Změna smlouvy o dílo č. 2018/OSM/0264/DDIL "Garážový parkovací dům Prosek" ze dne 16. 5. 2018 uzavřením dodatku č. 2 mezi ÚMČ Praha 9 a firmou PP 53, a.s.

Uzavření příkazní smlouvy se společností Garáže Lovosická, s.r.o. na správu "Parkovacího domu Prosek" a schválení zadávací dokumentace pro VŘ na provozovatele Parkovacího domu Prosek

Vyhlášení konkurzního řízení na ředitele / ku ZŠ a MŠ Na Balabence 800, Praha 9 - Libeň a jmenování členů konkurzní komise pro konkurz na ředitele / ku ZŠ a MŠ Na Balabence 800, Praha 9 – Libeň

Uzavření Dodatku č. 6 s dodavatelem Montservis Praha, a.s.

Jmenování člena Komise rozvoje území RMČ P9

Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ P9 nad akcemi Domu dětí a mládeže P9

Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ Praha 9 nad 8. ročníkem Letní scény Harfa

Schválení odměny ředitelce Divadla Gong - kulturního a vzdělávacího společenského centra

Návrh na zajištění opravy informačních tabulí severozápadní a jihovýchodní vlastivědné stezky

Plán kontrolní činnosti UIAK a příslušných odborů v I. pololetí roku 2019

Informace k nápravě nedostatků z 1. dílčího přezkoumání hospodaření MČ Praha 9 za rok 2018

Navýšení rozpočtu investic

Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ Praha 9 nad mezinárodním sochařským festivalem m3/Umění v prostoru, který proběhne na území MČ Praha 9 v období od 29. 5. do 30. 9. 2019

Odpověď na petici občanů "Za koncepční ochranu zeleně na území MČ P9"