Přehled přijatých usnesení z 8. jednání Rady MČ P9 ze dne 27.4.2021

Přílohy
Poskytnutí dotací z rozpočtu Městské části Praha 9 v roce 2021
Navýšení rozpočtu kapitálových výdajů Odboru školství a evropských fondů
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2021 o finanční prostředky na realizaci projektu v rámci programu Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2021
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru sociálního
Dodatek k finančnímu vypořádání dotace na zkoušky odborné způsobilosti za r. 2020
Prodloužení nájmu bytů
Zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu manželům xxxx, povolení splátek dluhu xxxxx, uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou s xxxxxx
Schválení žádosti nájemce nebytových prostor ve vlastnictví HMP, svěřené správě MČ Praha 9, na prominutí plateb nájemného v měsíci listopadu a prosinci 2020, na základě splnění podmínky bezdlužnosti v dubnu 2021
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji pozemku parc.č. 2523/3 o výměře 117 m2 v k.ú. Hloubětín ve vlastnictví hl.m. Prahy p. xxxxx
Nedokončení pořízení dlouhodobého majetku
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 1934/1 a parc.č. 437/2 v k.ú. Vysočany v rámci akce „P9 - Vysočany, Ocelářská, Sokolovská, nové kNN" pro PREdistribuce, a.s.
Výběr nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky "Garážový dům Poliklinika Střížkov - zhotovení projektové dokumentace"
Uzavření dohody na ukončení smlouvy o nájmu na pronájem nebytové jednotky 856/440 v objektu čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek s panem xxxxxx ke dni 31.5.2021
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k převodu pozemku parc.č. 1649/1 k.ú. Hloubětín ve vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy a.s. do vlastnictví HMP a zároveň převodu jeho části v geometrickém plánu nově označená jako parc.č. 1649/1 o výměře 843 m2 společnosti FINEP Hloubětín 61 a.s.
Schválení aktualizovaného stanoviska MČ Praha 9 k prodeji pozemku parc. č. 1156/1 o výměře 169 m2 v k.ú. Prosek ve vlastnictví HMP pí xxxxxxx
Schválení aktualizovaného stanoviska MČ Praha 9 ke směně pozemků, a to části pozemku parc. č. 934 v k.ú. Vysočany, ve vlastnictví společnosti ZETA, s.r.o. za část pozemku parc. č. 2536/1 v k. ú. Hloubětín ve vlastnictví HMP
Změna nájemní smlouvy uzavřením Dodatku č.6 ke smlouvě se společností CETIN a.s.
Revokace usnesení č. Us RMČ 50/21 ze dne 9.2.2021 "uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům v k.ú. Prosek mezi společností PREdistribuce, a.s. a MČ Praha 9"
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 1029 v k.ú. Vysočany, Praha 9, mezi MČ Praha 9 a Spolkem společenských her U Janičky, z.s., IČO:06818269
Přijetí opatření ke zmírnění ekonomických důsledků z důvodu omezení šíření nemoci COVID-19 pro nájemce částí pozemků s využitím sezonních restauračních předzahrádek
Schválení textů dokumentů na realizaci prodeje bytových jednotek v bytovém domě Skloněná 549 v k.ú. Vysočany
Souhlas s poskytováním uměleckého vzdělávání v ZŠ Špitálská pro Základní uměleckou školu Folklorika Praha s.r.o.
Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku na služby s názvem "Odvoz a likvidace odpadu z košů ve veřejných prostranstvích MČ Praha 9"
Uzavření objednávky na zhotovení koncepční studie křižovatky na Náměstí OSN
Návrh odpovědi na petici proti výstavbě "Bytového domu Bohušovická"
Zvýšení nájmu za užívání bytů v Domě s pečovatelskou službou na Praze 9
Doplnění složení poroty v soutěži projektu HMP „Program Umění pro město“ – Fontána Vysočany