Přehled přijatých usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9

Přílohy
Návrh rozpočtu MČ Praha 9 na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu Městské části Praha 9 na roky 2025 – 2029
Vyhlášení dotačních programů pro rok 2024
Poskytnutí finanční podpory formou investiční dotace TJ Sokol Vysočany ČOS
Schválení zprávy o provedení inventarizace majetku hl. m. Prahy, MČ Praha 9 a příspěvkových organizací jí zřizovaných za rok 2023
Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Hrdlořezy z vlastnictví společnosti Daramis Heights s.r.o. do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9
Uzavření Smlouvy o příspěvku investora k rozvoji veřejné infrastruktury a o spolupráci mezi společností Polygon BC, a.s. a MČ Praha 9
Svěření pozemků a podílů na pozemcích v katastrálních územích Vysočany, Libeň, Prosek a Střížkov ve vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi spol. Skanska Residential a.s., IČO: 024 45 344 a MČ Praha 9
Odejmutí části pozemku v k.ú. Prosek ve vlastnictví hlavního města Prahy ze správy MČ Praha 9
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem na základě podkladové studie při ul. K Žižkovu a drážním tělesu „Areál Pražírny“ a „Areál Včela“
Návrh na pořízení změny územního plánu, parc.č.357/1, 551/1, 356/3, 500/14, 357/18, 357/7, 357/17, 357/4, 500/2, k.ú. Hrdlořezy
Poskytnutí měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva MČ Praha 9
Poskytnutí peněžního plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva MČ Praha 9, za výkon funkce členů výborů zastupitelstva městské části a komisí rady městské části
Zpráva o plnění usnesení ZMČ P9 ke dni 5. 3. 2024
Informační zpráva o činnosti Rady MČ Praha 9 za II. pololetí 2023
Zápisy z KV a FV ZMČ Praha 9