Přehled přijatých usnesení z 5. mimoř. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 14.6.2022

Přílohy
Svěření pozemků v k.ú. Vysočany ve vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9
Rozdělení účelových neinvestičních dotací určených na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Prah 9, které dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu mládeže a jsou registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích
Výběr nejvhodnější nabídky na akci "Výstavba šaten veřejného sportoviště při ZŠ Litvínovská.