Přehled přijatých usnesení z 5. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 7.3.2022

Přílohy
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o investiční dotaci na akci ZŠ a MŠ Na Balabence - navýšení počtu tříd
Ponechané nevyčerpané účelové prostředky z rozpočtu hl.m.Prahy z předchozích let k využití v roce 2022
Uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce s xxxxx
Odpis nevymožitelných pohledávek do 100.000 Kč, prominutí dluhu xxxxx
Schválení textů dokumentů na realizaci prodeje bytových jednotek v bytovém domě Sokolovská 570 v k.ú. Vysočany
Uzavření Dohody o narovnání mezi MČ Praha 9 a Společenstvím vlastníků jednotek Sokolovská 608, Praha 9
Prodej nebytové jednotky - garáže č. 856/460 v budově čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek
Uzavření pachtovní smlouvy k pozemkům parc. č. 1814/1 o výměře 3421 m2, parc.č. 1814/4 o výměře 3331 m2, parc.č. 1983 o výměře 11 m2, parc.č. 1985 o výměře 7 m2, parc.č. 1814/5 o výměře 3366 m2, jehož součástí je budova čp. 312, parc.č. 1814/7 o výměře 556 m2, jehož součástí je budova bez čp/če, a parc.č. 1814/10 o výměře 13 m2, jehož součástí je budova bez čp/če, vše v k. ú. Vysočany se společností Devátá rozvojová a.s., se sídlem Jablonecká 322/70, Praha 9, PSČ 190 00, IČO: 27944603
Uzavření Dohody o udělení souhlasu s postoupením Smlouvy č. NAN/OSM/288/2011 o nájmu nebytové jednotky - garáže č. 856/355 v budově č.p. 856, v obci hl. m. Praha, k.ú. Prosek, ze dne 26. 07. 2011 a uzavření Dodatku č.1 mezi MČ Praha 9 a paní xxx
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 14/2, 15, 17, 18/1, 19 a parc.č. 1760/3 vše v k.ú. Hloubětín v rámci akce "Úprava koryta vodního toku Rokytka v dílčích úsecích v k.ú. Hloubětín a Hrdlořezy" pro HMP
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 1640/3, 1640/10, 1641/3 a parc.č. 1641/4 vše v k.ú. Vysočany v rámci akce "Novostavba bytového domu" pro pana xxxx
Výběr dodavatele v zadávacím řízení na veřejnou zakázku "RT-PCR testování žáků ZŠ a MŠ na přítomnost viru SARS-CoV-2 - služby zdravotnické laboratoře", zadávanou v režimu dle ust. § 129 ZZVZ
Metodika spoluúčasti investorů na rozvoji území hl. m. Prahy schválená zastupitelstvem hl. m. Prahy dne 27. 1. 2022
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem pro změnu územního plánu plochy jižně od Kolbenovy ulice mezi ulicemi Nemocniční a Poštovská na plochu ZMK
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem v jihozápadní části sídliště mezi ulicemi Veltruská a Litoměřická na plochu ZMK
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem v jihozápadní části sídliště mezi ulicemi Bílinská a Veltruská na plochu ZMK
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem v jihozápadní části sídliště mezi ulicemi Rumburská a Bílinská na plochu ZMK
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem v jihozápadní části sídliště mezi ulicemi Teplická a Rumburská na plochu ZMK
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem v severovýchodní části sídliště mezi ulicemi Kytlická a Lovosická na plochu ZMK
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem v severovýchodní části sídliště mezi ulicemi Českolipská a Mimoňská na plochu ZMK
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem v severovýchodní části sídliště mezi ulicemi Varnsdorfská a Českolipská na plochu ZMK
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem v severovýchodní části sídliště mezi ulicemi Šluknovská a Varnsdorfská na plochu ZMK
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem mezi ul. Lovosická, Vysočanská, Jiřetínská a Jablonecká
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad 8. ročníkem kulturního festivalu Open House Praha
Schválení Smlouvy o propagaci mezi Kolektory , a.s. a MČ Praha 9
Uzavření Dodatku č. 11 ke Smlouvě o zajištění dodávek služeb spojených s užíváním prostor se společností Poliklinika Prosek a.s.
Přijetí věcného daru v rámci humanitární pomoci občanům Ukrajiny
Změna Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. SOB/83/12/023251/2016 ze dne 20.1.2016, označenou jako Dodatek č. 1, změnu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. TSK: 5/16/520/0023/50 ze dne 11.2.2016, označenou jako Dodatek č. 1 a uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům parc.č. 437/2, parc.č. 437/4 a parc.č. 1934/1 v k.ú. Vysočany